ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสลม.5 สายนายเสรี - นายพันศักดิ์
รายละเอียด :  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕  สายนายเสรี

         – นายพันศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายนายเสรี – นายพันศักดิ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   นั้น

               วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายนายเสรี - นายพันศักดิ์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่   ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓

           

           

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

23 ก.ย. 2563