ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

               โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บของอบต.โคกหินแฮ่ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๓

         

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ก.ย. 2563