ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารตามโครงการ อบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี 2563
รายละเอียด :  

 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

           เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการจัด          

                  อบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

                 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการจัดอบรม  สาธิต  และแข่งขันกีฬาเกทบอล  ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี ๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               จ้างประกอบเลี้ยงอาหารอาหารตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอล ร่วมกับชมรมเกทบอล ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางปิยรัตน์ สุขรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓

           

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

22 ก.ย. 2563