ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล ม.3 สายข้างบ้านนายยอด
รายละเอียด :  

 

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

             เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  

                    สายข้างบ้านนายยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓  สายข้างบ้านนายยอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ สายข่างบ้านนายยอด จำนวน  ๑  โครงการ

 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านค๊อบเตอร์เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๓

         

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

24 ก.ย. 2563