ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม4 สายนายนิรันดร์ - หนองเบ็ญ
รายละเอียด :  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายนายนิรันดร์ – นางสุพรรณ

      โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๔  สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณ จำนวน  ๑  สาย  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสนคำการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

25 ก.ย. 2563