ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายไหล่ถนนคสล.สายข้างบ้านหนองกุง ม.6
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

        เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านหนองกุง                       หมู่ที่ ๖   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านหนองกุง  หมู่ที่ ๖  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านหนองกุง  หมู่ที่  ๖  จำนวน  ๑  สาย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแสนคำการค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท 

(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

25 ก.ย. 2563