ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา
รายละเอียด :  

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา     

       พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ สายบ้านต้องน้อย - บ้านโคกพัฒนา พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลม่อนด์ฟาร์ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)

โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๖๓

           

                     

( นายสันติ  ศรียะไชย )

                                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

09 ก.ย.2563