ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณี
รายละเอียด :  

 

                                                                       

                                             ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายนายนิรันดร์ - นางสุพรรณี

         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายนายนิรันดร์  -  นางสุพรรณี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ สายนายนิรันดร์ – นางสุพรรณี  จำนวน  ๑  โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนเจริญรุ่งเรืองกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๓

                   

 

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

03ก.ย. 2563