ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ 80 -7744
รายละเอียด :  

 

                                               ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐ – ๗๗๔๔

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐ - ๗๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

              ซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐ - ๗๗๔๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรเจริญการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

           

           

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

19 ต.ค. 2563