ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศราคากลางปปช.จ้างเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 4 คัน
รายละเอียด :  
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
01 ต.ค. 2563