ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ประจำปี 2563
รายละเอียด :  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่ม ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               น้ำดื่มและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านน้ำดื่มแพรวาดา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓

           

           

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

28 ต.ค. 2563