ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา
รายละเอียด :  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา

             องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ สายห้วยเหมืองนา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐  บาท        (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท และในสัญญาเดียวกัน

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๕ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๙

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ (ท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร) ในวันที่  9  เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น.  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ในราคาชุด  500  บาท   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.Khokhinhae.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๕๓๐๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

  

              ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

ลงชื่อ..........................

    (นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

  

25 มี.ค. 2558 12:54