ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านนาบัว ม.๑๓ ไปบ้านหนองแซง ม.๘
รายละเอียด :  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านนาบัว ม.๑๓ ไปบ้านหนองแซง ม.๘

              องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรบ้านนาบัว ม.๑๓ ไปบ้านหนองแซง ม.๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๒,๕๐๐.๐๐ บาทในสัญญาเดียวกัน

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

           กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๑๓ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ(ท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร) ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กองคลังอบต.โคกหินแฮ่ ในราคาชุดละ ๖๐๐  บาท   ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม2558ถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khokhinkae.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๕๓๐๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 

               ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๕   มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                           ลงชื่อ...............................

 ( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

25 มี.ค. 2558 13:11