ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๑
รายละเอียด :  

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๑

สายทางเข้าวัดป่าศรีรัตนพุทธารา

             องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ ๑๑ สายทางเข้าวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท     (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท   ในสัญญาเดียวกัน

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร) ในวันที่  30  มิถุนายน  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา  16.30  น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

           ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง   ในราคาชุดละ  200  บาท  ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.Khokhinhae.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒-๕๓๐-๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

  

                                  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

  

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

22 มิ.ย. 2558 16:59