ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียด :  


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็กประจำปีงบประมาณ 2558

*********************************

           ด้วย   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่1  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับเด็ก ประจำปี 2558  จำนวน   44  รายการ  ราคากลางในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  102,000บาท  (-หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน-)    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

              1.เป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

              2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

              3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่1  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อครั้งนี้

             กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในระหว่างวันที่  16เดือน  กรกฎาคมพ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558  ในวันและเวลาราชการณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่1  และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ  (ที่ว่าการอำเภอเรณูนคร)ในวันที่ 29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558ตั้งแต่เวลา  10.00  น.   เป็นต้นไป    

                   ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300  บาท ได้ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ 1  ระหว่างวันที่  16เดือน  กรกฎาคมพ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 29  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-530831  ในวันและเวลาราชการ หรือ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.Khokhinhae.comขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

                 ประกาศ   ณ   วันที่   15  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2558

 

(ลงชื่อ)........................................

( นายสันติ  ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ก.ค. 2558 14:35