ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
หัวข้อข่าว : สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด :  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสริมนม

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออาหารเสริมนม ตามรายการ ดังนี้

                  จัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็กสังกัด สพฐ. จำนวน 260 วัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 280 วัน

จำนวน

๑๗๓,๒๐๐

 กล่อง

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเรณูนคร) ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.khokhinhae.com,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๕๓๐-๘๓๑ ในวันและเวลาราชการ

 


 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
 
18 ก.ย. 2558 11:12