ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2558-2560
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 อบต.โคกหินแฮ่
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2556
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ 30 ก.ย. 54 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อบต.โคกหินแฮ่
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554
รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2553
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)
รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2552
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553
รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 51
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประปีงบประมาณ 2552
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2551
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 /2551
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2551
สำเนาบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2551
ข้อบัญญัติตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2550
พบข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3]>>