ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการ ประจำปี 2560
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนส่งเสริมการท้องเที่ยว อบต.โคกหินแฮ่
รายงานผลการประเมินคุณธรรมจริยะธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA
งบสถานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนพัฒนาสามปี 2559-2560
แผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2560-2562
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 15 สิงหาคม 59
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 59
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 10 พฤศจิกายน 2559
บันทึกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 17 พฤษภาคม 2559
บันทึกประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 10 กุมภาพันธ์ 59
บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 28 ม.ค. 2559
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558
แผนดำเนินงาน งบประมาณ 2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2558-2561
รายงานงบการเงิน ณ วันสิ้นปีบประมาณ พ.ศ. 2555 อบต.โคกหินแฮ่
แผนการดำเนินงาน โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2554
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อบต.โคกหินแฮ่
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 /2553
พบข้อมูลทั้งหมด 141 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
<< [1] 2 [3]>>