ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2553
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 /2553
รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 52
แผนยุทธศาสตร์ (2554-2557)
แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2553
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553
แผนพัฒนาสามปี 2553-2555
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2551
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 /2551
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 /2551
สำเนาบันทึกการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 /2551
รายงานการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2550
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
รายรับ - รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
แผนยุทธศาสตร์(2550-2553)
พบข้อมูลทั้งหมด 141 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
<< [1][2] 3