ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
รายละเอียด :  

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล