ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :  
                             แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
1 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      50,000  -  - เฉพาะ  3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ง    งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 กระดาษ แฟ้ม ปากกา                 
    ดินสอ ฯลฯ)                
                     
2 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   5,000  -  - เฉพาะ  3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 ( เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊ก               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 สวิทซ์  เบรกเกอร์ ฯลฯ                 
    ในสำนักงาน)                
                     
3 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      10,000  -  - เฉพาะ  3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าสิ่ง   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ของครื่องใช้ ต่างๆเช่น                ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 แปรง ไม้ถู ไม้กวาดฯลฯ                
                     
                     
                            แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
4 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      50,000  -  - เฉพาะ  3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซื้อ    งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 ปูน หิน ทราย อุปกรณ์ ต่างๆ                
    สำหรับการก่อสร้างฯลฯ)                
                     
5 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      60,000  -  - เฉพาะ  3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 ( เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ไขควง ประแจ ยางรถยนต์               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 น้ำมันเบรก  หม้อน้ำ                 
    หัวเทียน แบตเตอร์รี่ฯลฯ)                
                     
6 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมัน สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   180,000  -  - เฉพาะ ทุกครั้ง เบิกจ่ายทุกเดือน
  ม.ค.61 - มี.ค.61 หล่อลื่น   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง เติมน้ำมัน ตามใบแจ้งหนี้
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 (เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมัน                
  ก.ค.61 - ก.ย.61 เชื้อเพลิง ก๊าซ                 
    และน้ำมันหล่อลื่นฯลฯ)                
                     
                     
                          แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
7 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุเกษตร สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      15,000  -  - เฉพาะ 3/7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซื้อ    งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ปุ๋ย ถุงดำ กรรไกร               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 พันธุ์พืช จอบ คราด                
    ต่างๆ  ฯลฯ)                
                     
8 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      10,000  -  - เฉพาะ  7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 ( เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 เครื่องเขียน โปสเตอร์                ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 ไม้อัด พู่กันสี  ฯลฯ)                
                     
                     
9 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      50,000  -  - เฉพาะ  7 ขออนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อจ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 แผ่นดิสก์ แอนด์ดี้ไดรว์               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 ผงหมึก ผ้าหมึก หมึกเครื่อง                
    ปริ้น ฯลฯ )                
                     
                             แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
10 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุอื่นๆ สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      15,000  -  - เฉพาะ 3 ขออนุมัติตาม
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 (เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
  ก.ค.61 - ก.ย.61 นอกเหนือจากวัสดุข้างต้น )               ตลอดปี
                     
11 ต.ค 60 - ก.ย.61   - ค่าใช้สอย สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   260,000  -  - เฉพาะ 30/31 เบิกจ่ายรายเดือน
    (เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง 28  
    บริการต่างๆ เช่น จ้างเหมา                
    เก็บขยะ และ                
    ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ)                 
                     
12 ต.ค 60 - ก.ย.61  -ค่าใช้สอย สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      35,000  -  - เฉพาะ 15 จ่าย 2 งวด
    ( เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครื่อง   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง    
    ถ่ายเอกสาร)                
                     
13 ต.ค 60 - ก.ย. 61   - ค่าใช้สอย สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      10,000  -  - เฉพาะ 15 ขออนุมัติตาม
    (เพื่อจ่ายเป็นค่าบอกรับ   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   ความจำเป็น
    วารสาร หนังสือพิมพ์               ตลอดปี
    นิตยสาร ฯลฯ )                
                             แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
14 ต.ค.60 - ก.ย.61   - ค่าใช้สอย สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป   240,000  -  - เฉพาะ 30/31 ขออนุมัติเบิก
    (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง 28 จ่ายทุกเดือน
    รายเดือน (สำหรับจ้างคน                
    งานทั่วไป จ้างยาม แม่บ้าน)                 
    ค่าธรรมเนียมทิ้งขยะ)                 
15 ต.ค 60 - ก.ย.61   - ค่าใช้สอย สำนักปลัด  แผนงาน บริหารงานทั่วไป      30,000  -  - เฉพาะ 3/7 ขออนุมัติเบิก
    (เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา   งาน บริหารทั่วไป       เจาะจง   จ่ายตามความ
    บริการอื่นๆ เช่น เข้าเล่ม                จำเป็นตลอดปี
    เอกสาร จัดทำคู่มือต่าง )                
16 ต.ค. 60 - ก.ย.61  -ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข      75,000  -  - เฉพาะ 7 ขออนุมัติตาม
    (เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดซื้อน้ำ    - งานบริการสาธารณสุข       เจาะจง   ความจำเป็น
    มันเบนซิน น้ำมันดีเซล ฯลฯ   และงานสาธารณสุขอื่น           ตลอดปี
    เพื่อใช้ในการฉีดพ่นยุงลาย                
17 ต.ค. 60 - ก.ย.61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการ สำนักปลัด  แผนงานสาธารณสุข   185,000  -  - เฉพาะ  7 ขออนุมัติตาม
    แพทย์(เพื่อจ่ายเป็น    - งานบริการสาธารณสุข       เจาะจง   ความจำเป็น
    1.ค่าจัดซื้อทรายอะเบท  จำนวน 20 ถัง   และงานสาธารณสุขอื่น           ตลอดปี
    2.ค่าจัดซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน  จำนวน 30 ขวด ๆ ละ 1,500 บาท                
    3.ค่าจัดซื้อวัคซีน พิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 โดส ๆละ 30 บาท                
                     
                             แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
18 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุสำนักงาน กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป    35000  -  - เฉพาะ 3/7 อนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ง    งาน บริหารงานคลัง       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 กระดาษ แฟ้ม ปากกา                 
    ดินสอ ฯลฯ)                
19 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป      30,000  -  - เฉพาะ 3/7 อนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อจ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   งาน บริหารงานคลัง       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 แผ่นดิสก์ แอนด์ดี้ไดรว์               ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 ผงหมึก ผ้าหมึก หมึกเครื่อง                
    ปริ้น ฯลฯ )                
                     
20 ต.ค 60 - ธ.ค 60 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์  กองคลัง แผนงาน บริหารงานทั่วไป      19,300  -  - เฉพาะ 3/7 อนุมัติตาม
     - เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  (16,000 บาท)   งาน บริหารงานคลัง       เจาะจง   ความจำเป็น
     - เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์  จำนวน 1 เครื่อง (3,300 บาท)               ตลอดปี
                     
21  ต.ค.2560  จ้างเหมา กองการ แผนงาน การศึกษา     396,000  -  - เฉพาะ 30/31 จ่ายรายเดือน
     -รับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียน ศึกาษาฯ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว       เจาะจง 28  
              กับการศึกษา            
                             แบบ ผด. 2
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
22 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุงานครัว กองการ แผนงาน การศึกษา   10,000  -  - เฉพาะ 3/7  
  เม.ย.61 - มิ.ย.61  -เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ผงซักฟอก ศึกาษาฯ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว       เจาะจง    
     ไม้กวาด ถ้วยชาม  ฯลฯ          กับการศึกษา            
                     
23 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุสำนักงาน กองการ แผนงาน การศึกษา   20,000  -  - เฉพาะ 3/7 อนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อถือจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่ง  ศึกาษาฯ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 ของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น         กับการศึกษา           ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 กระดาษ แฟ้ม ปากกา                 
    ดินสอ ฯลฯ)                
24 ต.ค 60 - ธ.ค 60 วัสดุคอมพิวเตอร์ กองการ แผนงาน การศึกษา        5,000  -  - เฉพาะ 3/7 อนุมัติตาม
  ม.ค.61 - มี.ค.61 (เพื่อจ่ายซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศึกาษาฯ งาน บริหารทั่วไปเกี่ยว       เจาะจง   ความจำเป็น
  เม.ย.61 - มิ.ย.61 แผ่นดิสก์ แอนด์ดี้ไดรว์         กับการศึกษา           ตลอดปี
  ก.ค.61 - ก.ย.61 ผงหมึก ผ้าหมึก หมึกเครื่อง                
    ปริ้น ฯลฯ )                
25 ต.ต.60-เม.ย.2561 ค่าอาหารเสริม (นม)  กองการ แผนงาน  การศึกษา 1,245,920  -  - เฉพาะ  รายเดือน ขออนุมัติเบิก
  พ.ค.-ก.ย.2561  - เพื่อถือจ่ายเป็นค่าอาหาร ศึกาษาฯ งานร  ะดับก่อนวัยเรียน       เจาะจง   จ่ายทุกเดือน 
    เสริมนม  ดังนี้ ศูนย์เด็ก จำนวน 161 คน    และประถมศึกษา           จำนวน
     รร. จำนวน 438 คน รวม 599 คน จำนวน 260วัน               12 เดือน
                             แบบ ผด. 2

     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล