ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
รายละเอียด :  

 

 

 

 

                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

                         เรื่อง  ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3

                                 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

                                                   ***************************************

 

          ด้วย    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  ได้จัดทำการการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561   (แบบ ผด.2)   ครั้งที่  3  เสร็จเรียบร้อยแล้ว      จึงปิดประกาศไว้   

ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

  

         จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่   6   เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2561 

(ลงชื่อ)…………………….…………

         (นายสันติ   ศรียะไชย )

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           แบบ ผด.2  
แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (จ่ายขาดเงินสะสม)
ของ กองช่าง     องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
ลำดับที่       งบประมาณ   เงินนอกงบประมาณ     กำหนด  
ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ  จำนวน  ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน    (บาท)    (บาท)   (วัน)  
1 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. สายนางจันยา-นายอุทิศ-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000     เฉพาะ 45  
    ชลประทาน  หมู่ที่ 1 โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 224 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                 
    จำนวน 17 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ                 
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 30/2561                
                     
                     
2 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 5 สายนางพรรณี-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    นายสมใจ โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 224 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                 
    จำนวน 17 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ                 
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 33/2561                
                     
                     
3 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 สายนายพลสนาม-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    นายชาตินาวี โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 ม.    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 224 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                 
    จำนวน 17 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ                 
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 34/2561                
                     
                     
4 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    นางอุไร โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00x1.00 เมตร    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 95 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 1.50x1.50x1.80 เมตร                  
    จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ                 
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 38/2561                
                     
5 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สายนางอรัญญา-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน     81,000 - - เฉพาะ 45  
    นางกิ่งแก้ว โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 83 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                
     จำนวน  5 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 39/2561                
                     
6 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สายนายทรงสิทธิ์-  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน     96,000 - - เฉพาะ 45  
    นายทองสา โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 91 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                 
    จำนวน  7 บ่อ ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 40/2561                
                     
7 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 สายนายสำเร็จ -  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน     63,000 - - เฉพาะ 45  
    นายบันคำ โดยการวางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 52 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80x1.00 เมตร                   
    จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย  ตามแบบ                 
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 41/2561                
                     
8 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนายละมัย -  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   120,000     เฉพาะ 45  
    นางเยาวเรศ  ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  55.50 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
     ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                  
    รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 35/2561                 
                     
                     
9 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนายบัวเรียน -  กองช่าง แผนงาน เคหะและชุมชน   120,000     เฉพาะ 45  
    นายเร่งริด ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  55.50 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
     ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                  
    รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 36/2561                 
                     
10 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 7 สายนางสินมา -   แผนงาน เคหะและชุมชน   200,000 - - เฉพาะ 45  
    นางสุขไสว ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  89.50 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                  
    รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 37/2561                 
                     
11 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  103.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบ                
    อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 43/2561                 
                     
12 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 11   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000     เฉพาะ 45  
    สายข้างวัดสระแก้ว ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  108 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
     ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                  
    รายละเอีนดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 44/2561                 
                     
13 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนางเทศธานี-   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000     เฉพาะ 45  
    นางประวี ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ยาว  108 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
     ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                  
    รายละเอีนดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 45/2561                 
                     
                     
14 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายโคกหินแฮ่-ชลประทานตอนกลาง   แผนงาน เคหะและชุมชน     99,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 36 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
                     
15 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-โคกพัฒนา   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
                     
16 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 สายนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า   แผนงาน เคหะและชุมชน   491,000     เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 174 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 870 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
17 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา - นางอุไร   แผนงาน เคหะและชุมชน   300,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 106 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 530 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย                 
     ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
18 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 สายข้างบ้านพ่ออุทิน   แผนงาน เคหะและชุมชน   200,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 87 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 348 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
                     
                     
19 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 สายนายเอกรินทร์-นายแดนชัย   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000     เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
20 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14 สายศาลาเอนกประสงค์-สำนักสงฆ์   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
21 ก.ค-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง-ถนนใหญ่   แผนงาน เคหะและชุมชน   240,000 - - เฉพาะ 45  
    ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 104 เมตร  หนา 0.15 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง                 
    ไหล่ตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                
    ตามแบบมาตรฐาน ท1-01                
                     
22  มิ.ย.2561 โครงการตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา ม.3 ผิวจราจรกว้าง4เมตรระยะทาง   แผนงาน เคหะและชุมชน   217,000     เฉพาะ 45  
  ก.ค-ก.ย.2561 ยาว 560 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.80x1.00 เมตร    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 16 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 
    ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 31/2561                
                     
23  มิ.ย.2561 โครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ ม. 4 ขนาดพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 4,000   แผนงาน เคหะและชุมชน   284,000 - - เฉพาะ 45  
  ก.ค-ก.ย.2561 ตารางเมตร โดยการขุดลึกเฉลี่ย 1.75 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    กว่า 6,895 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 
    ตามแบบ อบต.โคกหินฮ่ เลขที่ 32/2561                
                     
                     
24  มิ.ย.2561 โครงการขุดลอกเหมืองห้วยหอ ม.9 ขนาดกว้าง1.20 เมตร ยาว 900 ม.   แผนงาน เคหะและชุมชน     99,000 - - เฉพาะ 45  
  ก.ค-ก.ย.2561 ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ Ø 0.80x1.00 เมตร   งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    จำนวน 12 ท่อน และถมดินกว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร                
    หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 42/2561                
                     
25  มิ.ย.2561 โครงการขุดลอกหนองกุดยาง ม. 15 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 36 เมตร    แผนงาน เคหะและชุมชน   486,000     เฉพาะ 45  
  ก.ค-ก.ย.2561 ยาว 236.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีพื้นที่ขุดไม่น้อยกว่า    งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    8,514 ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 
    ตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 46/2561                
                     
26  มิ.ย.2561 โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 โดยการขุดร่อง   แผนงาน เคหะและชุมชน       8,000     เฉพาะ 45  
  ก.ค-ก.ย.2561 ระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยางข้างละ 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร     งานไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    พร้อมเสริมผิวถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตรยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20                
    เมตร  ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 47/2561