สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25561 (ปีงบประมาณ 2561)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25561 (ปีงบประมาณ 2561)
รายละเอียด :  
                 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน   (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  10 กรกฎาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างขุดลอกเหมืองหนองห้วยหอ       98,500.00 99,000 เฉพาะเจาะจง หจก.อุ้มบุญ เอ้นจิเนียริ่ง หจก.อุ้มบุญ เอ้นจิเนียริ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 14/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.7  มิ.ย.2561
2 จ้างขุดลอกหนองตาทิดโพ  หมู่ที่ 4     282,000.00 284000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.สระสิริ หจก.สระสิริ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 15/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.12  มิ.ย.2561
3 จ้างขุดลอกหนองกุดยาง  หมู่ที่ 15     483,500.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.เพชรสิรารมย์ หจก.เพชรสิรารมย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง  เลขที่ 16/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.12  มิ.ย.2561
4 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว         1,465.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญบัวทองพาณิชย์ ร้านบุญบัวทองพาณิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 42/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 มิ.ย.2561
5 จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน            820.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 39/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.18 มิ.ย.2561
6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง            900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 43/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.25 มิ.ย.2561
7 จัดซื้อน้ำมันพ่นยุงรพ.สต.โคกหินแฮ่       24,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.ปอปอ เรณูนคร หจก.ปอปอ เรณูนคร เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 44/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.29 มิ.ย.2561
8 จ้างทำป้ายโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบ            750.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ ร้านโรงพิมพ์เรณูนครการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 40/2561
  บูรณาการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง One Home พม.           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.29 มิ.ย.2561
  นครพนม              
                 
                 
                 

 

11 ก.ค. 2561 09:12