รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561
รายละเอียด :  
     แผนการจัดหาพัสดุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 (ปรับแผน ครั้งที่ 4)
      ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่    อำเภอเรณูนคร    จังหวัดนครพนม
        งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ   กำหนด  
ลำดับที่ ช่วงเวลาที่ต้อง รายการ / จำนวน (หน่วย) หน่วยงาน แผนงาน / งาน / โครงการ จำนวน ประเภท จำนวน วิธีจัดหา ส่งมอบ หมายเหตุ
  เริ่มจัดหา   เจ้าของเงิน   (บาท)   (บาท)   (วัน)  
1  ก.ค.-ก.ย.2561 โครงการเสริมผิวแอลฟัสติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 กองช่าง  แผนงาน เคหะและชุมชน 200,000  -  - เฉพาะ 45  
    มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 657.50 ตรม.    งาน  ไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หนาเฉลี่ย 0.04 ม.  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                 
     ตามแบบอบต.โคกหิแฮ่ เลขที่ 8/2562                
2  ก.ค.-ก.ย.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ม.4 สายนาม่วงท่า-นาม่วงทุ่ง  กองช่าง  แผนงาน เคหะและชุมชน 36,000  -  - เฉพาะ 45  
    โดยเสริมแอลฟัทล์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 24 ม.   งาน  ไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่แอลฟัทล์ติกคอนกรีต                
    ไม่น้อยกว่า 120 ตรม. ตามแบบอบต.โคกหิแฮ่ เลขที่ 29/2561                
                     
3  ก.ค.-ก.ย.2561 โครงการเสริมผิวถนนดินสายโคกหินแฮ่-หนองบัว กองช่าง  แผนงาน เคหะและชุมชน 50,000  -  - เฉพาะ 45  
     กว้าง 4 เมตร ยาว 490 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.40 ม.   งาน  ไฟฟ้าและถนน       เจาะจง    
    ตามแบบอบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ 48/2561                
                     
4  ก.ค.-ก.ย.2561 โครงการก่อสร้างรั้วกำแพง พร้อมรางระบายน้ำ คสล. กองช่าง  แผนงาน การศึกษา 498,000  -  - เฉพาะ 60  
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ความยาวรั้วรวม 144.20 ม.   งาน  ก่อนวัยเรียนและ       เจาะจง    
     พร้อมรางระบายน้ำยาว 100 ม. ป้ายโครงการ 1 ป้าย      ประถมศึกษา            
                     
5  ก.ค.-ก.ย.2561 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง  แผนงาน การศึกษา 466,900  -  - เฉพาะ 60  
    ตำบลโคกหินแฮ่  โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 ม.   งาน  ก่อนวัยเรียนและ       เจาะจง    
    จำนวน  805  ตารางเมตร พร้อมทำการปลูกต้นไม้      ประถมศึกษา            
     ป้ายโครงการ 1 ป้าย ตามแบบ เลขที่ 50/2561                

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
11 ก.ค. 2561 15:55