สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
รายละเอียด :  
                 
                 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  14  กันยายน   2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    355,900.00  356,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บุญวงค์ ก่อสร้าง หจก.บุญวงค์ ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 20/2561
  หมู่ที่ 2 , 3  จำนวน  3  สาย           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว .9  ส.ค. 2561
2 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    199,000.00  200,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 21/2561
  หมู่ที่ 5, 8           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว .9  ส.ค. 2561
3 ซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ      8,400.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้อเฮ็ง ร้านเอ้อเฮ็ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 52/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.17 ส.ค.2561
4 ซื้อเครื่องตัดหญ้า 4 จังหวะ      4,200.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ้อเฮ็ง ร้านเอ้อเฮ็ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ  เลขที่ 53/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.17 ส.ค.2561
5 ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา    13,225.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหนังสืออนุพันธุ์ ร้านเรณูนคร ไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 54/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.23  ส.ค.2561
6 ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง    10,605.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านหนังสืออนุพันธุ์ ร้านบ้านหนังสืออนุพันธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 55/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.23  ส.ค.2561
7 ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง          7,699.00   -  เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 56/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.23  ส.ค.2561
8 ซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัด          1,185.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 57/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.23  ส.ค.2561
                 
                 
                 
                 
                 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม   (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  14  กันยายน  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   465,000.00  466,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2561
  ตำบลโคกหินแฮ่           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.28  ส.ค. 2561
10 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์  22,830.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ธนภัท เวอร์วิส ร้านอู่ธนภัท เวอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 47/2561
  หมายเลขทะเบียน นพ 80-6152           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 28 ส.ค.2561
11 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง      1,600.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอำนาจคาร์ เวอร์วิส ร้านอำนาจคาร์ เวอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 48/2561
  หมายเลขทะเบียน  กข 7060           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 28 ส.ค.2561
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

14 ก.ย. 2561 08:48