ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าถนนคสล.ม.8 สายหนองแวง -โคกหินแฮ่
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าถนนคสล.ม.8 สายหนองแวง -โคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองแซง-โคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองแซง-โคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ ๘ สายบ้านหนองแซง-โคกหินแฮ่ จำนวน ๑ สายผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสุริยาคอนกรีต (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   
 

อบต2

 

(นายสันติ  ศรียะไชย )

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

  

 
 

 

18 ต.ค. 2561 15:50