ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นพ 80-7744
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นพ 80-7744
รายละเอียด :  

 

                                                                              

 

สำเนา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน          นพ ๘๐-๗๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐-๗๗๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นพ ๘๐ -๗๗๔๔ จำนวน ๑๒ รายการ จำนวน ๑ คันผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนภัท เซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑                         

 

   
   
 
 

สันติ      ศรียะไชย

(นายสันติ      ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
 

  

24 ต.ค. 2561 14:14