ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารค่ำ พร้อมอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ตามดครงการงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ปี 61
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารค่ำ พร้อมอาหารว่าง จำนวน 2 มื้อ ตามดครงการงานประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ปี 61
รายละเอียด :  

                                                                        

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง , อาหารค่ำ พร้อมอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง , อาหารค่ำ พร้อมอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จ้างประกอบเลี้ยงอารเที่ยง , อาหารเย็น พร้อมอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อ จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางบัญดิษฐ์ ราชสินธ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๑

   
   
 

 

 

                                        

 

                            (นายสันติ   ศรียะไชย )

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

26 พ.ย. 2561 11:00