ประกาศผู้ชนะการเสนอรา วื้อวัสดุ, อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน, วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอรา วื้อวัสดุ, อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน, วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์
รายละเอียด :  

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ, อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน ,วัสดุ อุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัล , เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ, อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน ,วัสดุ อุปกรณ์กีฬา,ถ้วยรางวัล , เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุ อุปกรณ์ เตรียมสนามแข่งขัน, วัสดุ อุปกรณ์กีฬา, ถ้วยรางวัล,เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเพื่อนเครื่องเขียน (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒

   
   
 

                

 

    (นายสันติ ศรียะไชย)

     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

  

 

 

 


  

 

 

 

 

26 ก.พ. 2562 11:26