ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล้กใส่เอกสร 20 ช่อง)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล้กใส่เอกสร 20 ช่อง)
รายละเอียด :  

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ๒๐ ช่อง) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ๒๐ ช่อง) จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ตู้เหล็กใส่แฟ้ม ๒๐ ช่อง จำนวน ๒ หลังผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรสรรค์เฟอร์นิเจอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

   
   
 

             

 

(นายสันติ ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

26 ก.พ. 2562 11:39