ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
รายละเอียด :  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน  ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านชัยวัฒน์การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๘๘๕.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๑

   
   
 

 

                

 

     (นายสันติ      ศรียะไชย )

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

26 ก.พ. 2562 13:32