ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ม.6 สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ม.6 สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี
รายละเอียด :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๒๔ ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ บ่อ พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.โคกหินแฮ่ เลขที่ ๓๔/๒๕๖๑ จำนวน ๑ สายผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านลดาภรณ์ก่อสร้าง (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

   
   
 

 

                     

 

              (นายสันติ    ศรียะไชย)

                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 มี.ค. 2562 15:24