ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

                                                                          

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พํฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๑ หลังผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิเจริญก่อสร้าง (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๒

   
   
 

                                               

 

(นายสันติ     ศรียะไชย )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 

                                                                           

 

 

 

 

                                                                       

 

5 มี.ค. 2562 08:59