ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
รายละเอียด :  

                    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
               เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               จัดซื้ออาหารเสริม(นม) จำนวน ๑๓,๒๖๖ กล่องเล็กผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๓,๗๔๐.๑๒ บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

   
   
 

                                     

 

         (นายสันติ   ศรียะไชย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

 

 
 
15 มี.ค. 2562 15:30