สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
รายละเอียด :  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  9  พฤษภาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างแต่งหน้าทำผม ค่าชุด รองเท้า นางสงกรานต์       15,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านจุลภัชร เวดดิ้ง สตูดิโอ ร้านจุลภัชร เวดดิ้ง สตูดิโอ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 30/2561
  นางบริวาร คนถือป้าย อบต. ตามโครงการสงกรานต์           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.9  เม.ย. 61
  เรณูนคร ประจำปี 2561              
2 จ้างเช่าเหมารถเพื่อใช้ตกแต่งเป็นขบวนรถบุพชาด         5,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางเฉลิมชัย  ราชสินธุ์ นางเฉลิมชัย  ราชสินธุ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 31/2561
  ตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.9  เม.ย. 61
  ประจำปี 2561              
3 จ้างเช่าเหมารถเครื่องเสียง พร้อมคนขับ          5,000.00  - เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  อัตติยะ นายเจษฎา  อัตติยะ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 32/2561
  ตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.9  เม.ย. 61
  ประจำปี 2561              
4 จ้างทำพานบายศรี  ตามโครงการประเพณีสงกรานต์         3,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางสวาทจิตร  บัวชุม นางสวาทจิตร  บัวชุม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 33/2561
  เรณูนคร ประจำปี 2561           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.9  เม.ย. 61
5 จ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอร์ฮอ       30,000.00  - เฉพาะเจาะจง นางประดิษฐ์  เพชรฤทธิ์ นางประดิษฐ์  เพชรฤทธิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 34/2561
  ตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.10  เม.ย. 61
  ประจำปี 2561              
6 ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งขบวนรถบุพชาด         7,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน ร้านอนุรัตน์เครื่องเขียน เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 36/2561
  ตามโครงการประเพณีสงกรานต์เรณูนคร           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 10 เม.ย.2561
  2561              
7 จ้างทำป้ายไวนิล  จุดตรวจสงกรานต์ ประจำปี             300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ เรณูนครการพิมพ์ ร้านโรงพิมพ์ เรณูนครการพิมพ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง  เลขที่ 35/2561
  2561           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.11  เม.ย. 61
                 
8 จ้างเหมาขุดลอกคลองระบายน้ำ ม.8 , 11        88,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอุบลวรรณก่อร้าง ร้านอุบลวรรณก่อร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 10/2561
  และวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยเหมืองนา ม.11           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.23 เ.ย.2561
                 
                 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม  (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  9  พฤษภาคม  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
9 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก     399,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง หจก.แก้วดวงตาก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 11/2561
  รูปตัวยู  หมู่ที่ 9,11,12           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.25 เม.ย.2561
                 
10 จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล้ก     458,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.อุ้มบุญเอ็นจิเนียริ่ง หจก.อุ้มบุญเอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 12/2561
  หมู่ที่ 5,8,14,15           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.25 เม.ย.2561
                 
11 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู     469,000.00  - เฉพาะเจาะจง หจก.บุญวงค์ก่อสร้าง หจก.บุญวงค์ก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้าง เลขที่ 13/2561
  รูปตัวยู ม.7,10           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.26 เม.ย.2561
12 ซื้อวัสดุช่วยเหลือวาตภัย       80,790.30  - เฉพาะเจาะจง ร้านสุทธิสารค้าวัสดุ ร้านสุทธิสารค้าวัสดุ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 37/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.27 เม.ย.2561
13 ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ (กองคลัง)         4,280.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านเรณูนคร ไอที ร้านเรณูนคร ไอที เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 38/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.27 เม.ย.2561
14 ซื้อถังขยะ       62,300.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภูพานหลวง ร้านภูพานหลวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.30 เม.ย.2561
15 จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง ม.2            900.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านโชคชัยการช่าง ร้านโชคชัยการช่าง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 36/2561
          อิเลคทรอนิกส์ อิเลคทรอนิกส์ เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.30 เม.ย.2561
16 จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า            760.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลมอเตอร์ ร้านชัชวาลมอเตอร์ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 37/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.30 เม.ย.2561
                 
                 
                 
                 

 

10 พ.ค. 2561 09:32