สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว :สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
รายละเอียด :  
                 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม  (ปีงบประมาณ 2561)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่   อำเภอเรณูนคร   จังหวัดนครพนม
วันที่  5 มิถุนายน  2561
ลำดับ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินจัดซื้อ/ ราคากลาง วิธีซื้อ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่   จัดจ้าง     ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง   หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้าง(หมา) แม่บ้านทความสะอาด  องค์การบริหาร       37,500.00  - เฉพาะเจาะจง นางทองสา  ศรีสุธรรม นางทองสา  ศรีสุธรรม เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม สัญญาจ้างหมาบริการ เลขที่ 11/2561
  ส่วนตำบลโคกหินแฮ่           เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.1 พ.ค.2561
                 
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ       21,500.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านชัยวัฒน์การค้า ร้านชัยวัฒน์การค้า เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้ เลขที่ 40/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.15 พ.ค.2561
                 
3 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บฉ 2909         9,450.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านอำนาจ คาร์เซอร์วิส ร้านอำนาจ คาร์เซอร์วิส เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งจ้าง เลขที่ 38/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว. 21 พ.ค.2561
4 ซื้อชุดสารตรวจปัสสาวะ       15,000.00  - เฉพาะเจาะจง ร้านภูพานหลวง ร้านภูพานหลวง เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ เลขที่ 41/2561
              เงื่อนไขในการตกลงราคา ลว.21 พ.ค.2561
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 
                 
                 
                 
                 
                 
 

 

11 ก.ค. 2561 09:09