Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตสอบ [ 28 เม.ย. 2564]   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 เม.ย. 2564]   แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564]
คู่มือการประเมิน ITA 2021 [ 31 มี.ค. 2564]   โครงการฝึกอบรมส่งเสริมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 ก.พ. 2564]   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียน ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ และการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ก.พ. 2564]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ ปี2563 [ 24 ธ.ค. 2563]   การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามโครงการ ประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่งบ้านนาบัว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 [ 17 พ.ย. 2563]   การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี [ 6 พ.ย. 2563]
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563]   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563]   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563]
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
     
Untitled Document
   ข่าวประกาศ  
 
 
     
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 63 [ 7 ม.ค. 2564 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ต.ค. 2563]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 [ 07 ต.ค. 2563 ]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 04 ก.ย.2563 ]   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 05 ส.ค. 2563]   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 07 ก.ค. 2563 ]
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 05 พ.ค.2563]   สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 03 เม.ย.2563 ]
ค้นหา/ดูทั้งหมด