องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
  บุคคลากรฝ่ายบริหาร  
 
 
 

 
 
  นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0811172258
ที่อยู่ : 10 หมู่ที่ 1 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
 

 
 
 

 
นายครสวรรค์ ฤทธิกร
รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0817298541
ที่อยู่ : 42 หมู่ที่ 14 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
  นายผดุงศักดิ์ อุ่นลุม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0854564234
ที่อยู่ : 54/5 หมู่ที่ 7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
     
 
 

 
 
  นายเวินมา บัวชุม
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โคกหินแฮ่
โทร : 0857412519
ที่อยู่ : 69 หมู่ที่ 1 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
 
     
 
 

 
 
 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0953259561
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 1 ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม

 
     
 
 

 
 
  นางเทพดารา นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
โทร : 0812623355
 
     
 

 
 

 
 

 
นางธนภร  ทิพย์วงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042530831

นางเทพดารา  นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0812623355

นางมลินี เพชรมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร : 0933202395
     
 
 

 
 
 

นายชาตรี   ศรีเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0870687793

 
 
     

 

Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม