องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
บุคลากรสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 
 

 
 
 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 
     
 
 

 
 
  นางเทพดารา นวลตา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ
 
     
 
 

 
 
  นางธนภร   ทิพย์วงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
 

 
 
 

 
นายอัครเดช ศิริพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  นายวรพจน์ สุขรี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
     
 

 
 
 

 

นักทัพยากรบุคคลชำนาญการ
  นางสาวสุภัตชนันท์   จันทร์สองดวง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 
 

 
 
  นายยุทธนา สุคันธ์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชำนาญงาน
 
     
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 

 
 
  นางลำชัย บัวชุม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
     
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 


 
 

 
 

 
นายณฐกร ปัททุม
พนักงานขับรถ
นายสำลี สีสุธรรม
พนักงานขับรถ
นายวรรณกร สีสุธรรม
นักการภารโรง
     
 
 
 


 
 
  นางทองสา สีสุธรรม
แม่บ้าน
 
     
     
     
     
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม