องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 


 

 
 
 

 

ข้อมูลเผยแพร่
   ข้อมูลเผยแพร่  
 
ข้อมูลเผยแพร่ : ข้อมูลการประเมิน ITA 2563
รายละเอียด :  

ข้อมูลพื้นฐาน

          1. โครงสร้าง

          2. ข้อมูลผู้บริหาร

          3. อำนาจหน้าที่

                   3.1 นโยบาย/ วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

                   3.2 อำนาจหน้าที่

          4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   4.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

          5. ข้อมูลการติดต่อ

          6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    6.1 รวมกฏหมาย

                    6.2  รวม คู่มือ/กฎหมาย/ระเบียบ

การประชาสัมพันธ์

          7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

          8.Q&A

          9.Social Network

                   9.1เว็บไซต์

                   9.2 Facebook

การดำเนินงาน

          10.แผนดำเนินงานประจำปี

                    10.1แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6เดือน

                   11.1ผลการดำเนินงาน

                   11.2ระบบรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

          12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

          13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

          14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                   14.1สำหรับผู้ใช้บริการ

                   14.2ขั้นตอนการขอเข้าใช้บริการ

          15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                   15.1สถิติผู้เข้าใช้บริการ

                   15.2สถิติการจัดอบรมสัมมนา ฝึกอบรมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ

          16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                   16.1รายงานผลความพึงพอใจ 2562

          17.E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

          18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   18.1

          19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน

                   19.1ผลการดำเนินงาน

                   19.2ระบบรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

          20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   20.1ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                    22.1ประกาศราคากลาง

                    22.2ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

                   22.3ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                    22.4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

          23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

          31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                   32.1เว็บไซต์สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนวิจัยแสงซินโครตรอน

                   32.2คำถามที่พบบ่อย

          33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                   33.1สรุปข้อคิดเห็นจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

เจตนำนงสุจริตของผู้บริหาร

                   34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                   35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

          37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

          39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          40 .รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน

          41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

          42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
     

 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม