ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :ประชาสัมพันธ์ การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)
รายละเอียด :  

                   

                   ตามที่  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยใช้แนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ดำเนินการผ่านระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System:ITAS) ทั้งนี้ให้ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)    นั้น

                   เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงขอแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร รองผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ดำเนินการดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment (IIT)  

คลิกที่ลิงค์เมื่อต้องการเปิดหน้าลิงค์ >> https://itas.nacc.go.th/go/iit/vqu7pk
8 พ.ค. 2566