ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
  คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
หัวข้อ :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
รายละเอียด :  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ได้เพิ่ม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมทบกองทุน มีผลบังคับใช้ 30 เมษายน 2565
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
30 เม.ย. 2565