คู่มือสำหรับประชาชน
  คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
หัวข้อ :คู่มือสำหรับประชาชน
รายละเอียด :  

 ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อของรับบริการ  อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจดูได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  และทางเว็บไซต์  www.khokhinhae.com  

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล
18 เม.ย. 2567