รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
  คู่มือ ระเบียบ กฎหมาย  
 
หัวข้อ :รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
รายละเอียด :  

รวมคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

1.คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

2.คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

3.คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง

4.คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

5.คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

6. คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (การยืม - คืน ทรัพย์สินทางราชการ)

7.คู่มือ แนวทางการดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

 

19 เม.ย. 2567