ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 ห้วงเดือนตุลาคม 2561
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2560
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบแสดงฐานะการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนจัดซื้อจัดจ้่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (2558-2560)
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม พ.ศ.2557
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) ฉบับที่ 3 2559
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 23 สิงหาคม 2559
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 10 สิงหาคม 2559
บันทึกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 30 พฤศจิกายน 2559
บันทึกประชุม พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี 59
บันทึกประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 3 พฤษภาคม 2559
บันทึกประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 19 ก.พ. 2559
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
งบสถานะทางการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
พบข้อมูลทั้งหมด 108 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 3หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>