ข้อมูลเผยแพร่
 ข้อมูลเผยแพร่
 
ค้นหาข้อมูล 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป [ 22 เม.ย. 2564]
รายงาสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 22 เม.ย. 2564]
โครงสร้างองค์กร [ 21 เม.ย. 2564]
อำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 เม.ย. 2564]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 เม.ย. 2564]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.ย. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 17 มิ.ย. 2563]
รายงานผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) [ 17 มิ.ย. 2563]
ข้อมูลการประเมิน ITA 2563 [ 4 มิ.ย. 2563]
งบแสดงผลการดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 29 เม.ย. 2563]
รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 ก.พ. 2563]
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 30 ต.ค. 2562]
การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 ต.ค. 2562]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2562]
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562]
คู่มือคัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 25 มิ.ย. 2562 12:39 ]
คู่มือระบบแท่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2562 12:38 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-3 [ 7 ธ.ค. 2561 10:37 ]
งบแสดงฐานะการเงินและงบอิ่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 พ.ย. 2561 13:11 ]
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2561 10:36 ]
คู่มือการปฏิบัติงาน ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 25 ก.ย. 2561 14:54 ]
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1-2 [ 17 ก.ย. 2561 10:36 ]
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1-2 [ 17 มิ.ย. 2561 09:55 ]
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 12 มิ.ย. 2561 11:34 ]
ประกาศการปรับแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 [ 6 มิ.ย. 2561 13:25 ]
พบข้อมูลทั้งหมด 153 ข้อมูล   หน้าทั้งหมด 4หน้า 
หน้า
1 [2][3][4]>>