Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 21
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 42
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 93
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 103
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 100
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ส.ค. 2559 10:35 ] 127
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 09:27 ] 455
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 7 พ.ย. 2559 เวลา 09:37 น.] 504
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2559 ตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2559 11:26 ] 348
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย- บ้านโคกหินแฮ่ [ 21 ส.ค. 2560 15:31 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 21 ส.ค. 2560 15:22 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายภิรมย์ - นางสุดใจ [ 21 ส.ค. 2560 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนายนัน - นายสุบัน [ 21 ส.ค. 2560 14:53 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีสวาสดี [ 21 ส.ค. 2560 14:31 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:37 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:28 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:16 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางเพ็ญจิตร (สะสม) [ 5 ก.ค. 2560 10:44 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 สายนายสมเด็จ-นายครรชิต (สะสม) [ 19 มิ.ย. 2560 11:55 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 13 สายนายชาญชัย-นายคำสิงห์ (ข้อบัญญัติ) [ 15 มิ.ย. 2560 12:01 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:45 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:34 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 9 สายนายประหยัด (ข้อบัญญัติ) [ 1 มิ.ย. 2560 15:24 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 11 สายนางพิมมหา (ข้อบัญญัติ) [ 1 มิ.ย. 2560 15:09 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม [ 6 ก.ย. 2560 11:48 ] 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายนายทรงมา - วิจิตร [ 22 ส.ค. 2560 10:01 ] 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.7 สายบ้านนายสนิท - วัดศรีธนนชัย [ 22 ส.ค. 2560 09:53 ] 10
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 สายนาม่วงท่า - วัดป่าอุทุมพร [ 22 ส.ค. 2560 09:46 ] 7
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.14 สายนายจันทร์ตอง [ 22 ส.ค. 2560 09:38 ] 6
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม 9 สายนายมงคล [ 22 ส.ค. 2560 09:29 ] 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.12 สายนางเพ็ญจิตร [ 22 ส.ค. 2560 08:35 ] 5
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.10 สายนายทา [ 22 ส.ค. 2560 08:27 ] 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 [ 7 ส.ค. 2560 11:03 ] 10
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:35 ] 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 [ 7 ก.ค. 2560 10:38 ] 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม .ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 15:04 ] 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 14:58 ] 24
รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 มี.ค. 2560 15:05 ] 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560 [ 16 ก.พ. 2560 09:55 ] 40
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
" bo="5">
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
" bo="5">
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
" bo="5">
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
" bo="5">
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 [ 2 ส.ค. 2553 22:19 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
8
0
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
58
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
62
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
150
3
00105
137
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
170
0
00098
194
0
00092
ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบลราชธานี [29 ก.ค. 2557 15:36 ]   [yotathaicenter]
281
0
00091
254
0
00090
ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอนแก่น [29 ก.ค. 2557 15:34 ]   [yotathaicenter]
257
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน