Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.พ. 2562 13:59 ] 6
การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 13 ก.พ. 2562 10:05 ] 12
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 12:30 ] 55
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2561 10:01 ] 221
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 126
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 112
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 112
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 133
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 138
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 173
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศรากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.13 สายนางเทศทานี - นางประวี [ 18 มี.ค. 2562 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา [ 15 มี.ค. 2562 14:45 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 5 สายนางพรรณี-นายสมใจ [ 14 มี.ค. 2562 10:59 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบาน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางจันยา - นายอุทิส - ชลประทาน [ 13 มี.ค. 2562 14:16 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี [ 13 มี.ค. 2562 14:06 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 รวม 3 สาย [ 13 มี.ค. 2562 09:55 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.9 [ 5 มี.ค. 2562 13:53 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ก.พ. 2562 15:16 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนน หมู่ที่ 3 และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5 [ 25 ก.พ. 2562 14:35 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 28 ม.ค. 2562 15:19 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 6 [ 28 ม.ค. 2562 15:18 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 สายนายเอกรินทร์-นายแดนชัย [ 17 ธ.ค. 2561 14:02 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อจัดรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 5 พ.ย. 2561 15:45 ]
ราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 14 สายศาลาเอกประสงค์-สำนักสงฆ์ [ 5 พ.ย. 2561 15:14 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-บ้านโคกพัฒนา [ 5 พ.ย. 2561 15:14 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 รวม 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2562 15:43 ] 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) [ 15 มี.ค. 2562 15:30 ] 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.10 สายนางพันผกา [ 15 มี.ค. 2562 13:49 ] 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.5 สายนางพรรณี - นายสมใจ [ 13 มี.ค. 2562 10:19 ] 5
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 5 มี.ค. 2562 08:59 ] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางจันยา - นายอุทิศ - ชลประทาน [ 1 มี.ค. 2562 15:32 ] 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.ม.6 สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี [ 1 มี.ค. 2562 15:24 ] 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที 3 และปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5 [ 27 ก.พ. 2562 15:04 ] 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดตรวจสารเสพติด) โดยวิธีเฉาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 13:35 ] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 26 ก.พ. 2562 13:32 ] 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควัน) [ 26 ก.พ. 2562 13:26 ] 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล้กใส่เอกสร 20 ช่อง) [ 26 ก.พ. 2562 11:39 ] 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา วื้อวัสดุ, อุปกรณ์เตรียมสนามแข่งขัน, วัสดุ อุปกรณ์กีฬา ถ้วยรางวัล เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ [ 26 ก.พ. 2562 11:26 ] 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 30 ม.ค. 2562 11:51 ] 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 6 [ 30 ม.ค. 2562 11:50 ] 14
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
" bo="5">
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
" bo="5">
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
" bo="5">
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00166
31
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
333
23
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
202
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
224
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
230
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
367
3
00105
308
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
337
0
00098
341
0
00092
ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบลราชธานี [29 ก.ค. 2557 15:36 ]   [yotathaicenter]
433
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน