Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 61
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 61
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 60
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 66
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 87
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 119
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 109
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 228
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 166
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 168
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า -นาม่วทุ่ง [ 11 ก.ค. 2561 17:52 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา หมู่ที่ 3 และโครงการเสริมผิวถนนดินสายโคกหินแฮ่-หนองบัว หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ค. 2561 17:50 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองห้วยหอ หมู่ที 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 12:52 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองกุดยาง หมู่ที 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 12:41 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ หมู่ที 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางบ้านนาม่วง-บ้านต้องน้อย และยกระดับถนน ปีงบประมาณ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์หรือการแพย์ จำนวน 2 รายการ [ 26 ก.พ. 2561 16:42 ]
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,7,12,13,14,15 [ 2 ก.พ. 2561 12:18 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย- บ้านโคกหินแฮ่ [ 21 ส.ค. 2560 15:31 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 21 ส.ค. 2560 15:22 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายภิรมย์ - นางสุดใจ [ 21 ส.ค. 2560 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนายนัน - นายสุบัน [ 21 ส.ค. 2560 14:53 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีสวาสดี [ 21 ส.ค. 2560 14:31 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:37 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:28 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 14:46 ] 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 14:29 ] 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 12 ก.ค. 2561 14:16 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกอบรมทอเสื่อ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1ตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง One Home พม.นครพนม [ 12 ก.ค. 2561 14:10 ] 1
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง One Home พมในครพนม [ 12 ก.ค. 2561 13:59 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ชุดฟ้อนรำบวงสรวงพระญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2561 13:38 ] 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ชุดฟ้อนรำบวงสรวงพระญาศรีสัตตนาคราช ประจำปี 2561 [ 12 ก.ค. 2561 13:36 ] 1
รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ค. 2561 15:55 ] 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 25561 (ปีงบประมาณ 2561) [ 11 ก.ค. 2561 09:12 ] 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561) [ 11 ก.ค. 2561 09:09 ] 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองกุดยาง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 15:11 ] 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจอะจง [ 14 มิ.ย. 2561 15:10 ] 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกเหมืองห้วยหอ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 14:49 ] 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 16:16 ] 14
[ 18 พ.ค. 2561 16:14 ] 11
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
" bo="5">
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
" bo="5">
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
" bo="5">
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00117
[10 ก.ค. 2561 11:30 ]   []
7
0
00116
เว็บ mymaxbet [6 ก.ค. 2561 14:41 ]   [max100]
6
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
164
17
00113
[8 ม.ค. 2561 08:45 ]   []
94
0
00111
[7 ม.ค. 2561 04:58 ]   []
94
0
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
135
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
161
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
175
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
296
3
00105
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [7 เม.ย. 2559 10:29 ]   [เดลส์เน็ท]
252
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน