Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2561 10:01 ] 84
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 90
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 77
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 77
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 98
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 110
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 140
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 128
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 265
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 182
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อจัดรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 5 พ.ย. 2561 15:45 ]
ราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 14 สายศาลาเอกประสงค์-สำนักสงฆ์ [ 5 พ.ย. 2561 15:14 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 สายบ้านต้องน้อย-บ้านโคกพัฒนา [ 5 พ.ย. 2561 15:14 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจ้างเหมาพาหนะรถตู้รับ-ส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 พ.ย. 2561 11:47 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง-ถนนใหญ่ [ 9 ต.ค. 2561 15:00 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า [ 9 ต.ค. 2561 14:59 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 สายข้างบ้านพ่ออุทิน [ 9 ต.ค. 2561 14:59 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 8 สายบ้านหนองแซง-โคกหินแฮ่ [ 9 ต.ค. 2561 14:58 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายโคกหินแฮ่-ชลประทานตอนกลาง [ 9 ต.ค. 2561 14:53 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุด หมู่ที่ 2,8,12 [ 26 ก.ย. 2561 15:53 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬาเอนกประสงค์ [ 25 ก.ย. 2561 10:56 ]
ราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมรางระบายน้ำคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 ก.ย. 2561 14:17 ]
ราคากลางปปช.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ชำรุดหมู่ที่ 6,7,9,12,14 และขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2561 14:14 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่2,3 [ 6 ก.ย. 2561 16:29 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า [ 6 ก.ย. 2561 16:27 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 10:37 ] 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแวมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน นพ 80-7744 [ 24 ต.ค. 2561 14:14 ] 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 สายโคกหินแฮ่ - ชลประทานตอนกลาง [ 18 ต.ค. 2561 16:00 ] 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต ม. 10 สายโคกหินแฮ่ -ชลประทานตอนกลาง [ 18 ต.ค. 2561 15:58 ] 6
ประกาศผู้ชะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าถนนคสล.ม.8 สายหนองแวง -โคกหินแฮ่ [ 18 ต.ค. 2561 15:50 ] 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 สายข้างบ้านพ่ออุทิน [ 18 ต.ค. 2561 15:35 ] 7
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3สายนาม่วงทุ่ง - นาม่วงท่า [ 18 ต.ค. 2561 15:26 ] 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 สายนางบันเทิง - ถนนใหญ่ [ 18 ต.ค. 2561 14:59 ] 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 11 ต.ค. 2561 14:10 ] 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) [ 5 ต.ค. 2561 10:23 ] 10
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 14 ก.ย. 2561 08:48 ] 9
ประการรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า [ 10 ก.ย. 2561 13:27 ] 10
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้องน้อย หมู่ที่ 2,3 [ 10 ก.ย. 2561 13:19 ] 13
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน นพ 80-6152 [ 3 ก.ย. 2561 09:44 ] 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดครงการปรับปรุงภูมิทัสน์ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 ส.ค. 2561 12:07 ] 13
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
" bo="5">
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
" bo="5">
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
" bo="5">
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00126
Rule tight-fisted sldnfl without drug [15 พ.ย. 2561 02:02 ]   []
0
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
227
18
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
164
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
185
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
196
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
323
3
00105
271
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
298
0
00098
310
0
00092
ขอเชิญสมัครอบรม “ พรบ.ควบคุมอาคาร ” วันที่ 27-29 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ อุบลราชธานี [29 ก.ค. 2557 15:36 ]   [yotathaicenter]
407
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน