Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2562] 28
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ส.ค. 2562] 19
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562] 30
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562] 27
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 31
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 09:02 ] 39
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 09:00] 27
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 พ.ค. 2562 13:24 ] 35
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 49
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 พ.ค. 2562 10:25 ] 52
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ส.ค. 2562]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ส.ค. 2562]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่-นางพนมศิลป์ [ 26 ส.ค. 2562]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานให้กับกองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์หอกระจายข่าว หมู่ที่ ๖,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2562]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ส.ค. 2562]
9
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล. ม.5 สายนางเหลาทอง - นายชัยณรงค์ [ 13 ส.ค. 2562]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล ม.13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 13 ส.ค. 2562]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 08 ส.ค. 2562]
10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางปันมา บัวชุม - ชลประทาน [ 08 ส.ค. 2562]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางมณีวรรร - หนองบัว [ 08 ส.ค. 2562]
8
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา วงค์กุล - นางผ่องใส [ 13 ก.ย. 2562] 0
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่-โคกสาย [ 13 ก.ย. 2562] 0
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู๋ที่ 3 และนายปริญญาหมู่ที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562] 2
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562] 1
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562] 23
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562] 10
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562] 7
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562] 8
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562] 6
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562] 8
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 1 สายนางมณีวรรณ-หนองบัว [ 26 ก.ค. 2562] 12
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายข้างอบต.โคกหินแฮ่ [ 26 ก.ค. 2562] 11
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายพูนศักดิ์-สามแยกนาโดน [ 02 ก.ค. 2562] 20
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 15 สายนายบันเทิง-ถนนใหญ่ [ 02 ก.ค. 2562] 19
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบ็ญ [ 02 ก.ค. 2562] 19
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
คู่มือ การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ก.ค. 2562 13:55 ]
" bo="5">
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
" bo="5">
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
" bo="5">
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
" bo="5">
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 16:57 ]
" bo="5">
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 16:54 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00235
91
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
55
0
00166
112
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
603
25
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
268
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
292
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
299
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
474
3
00105
361
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
410
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน