Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 72
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 72
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 74
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 88
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 103
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 135
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 252
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 179
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 180
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงพร้อมรางระบายน้ำคสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 ก.ย. 2561 14:17 ]
ราคากลางปปช.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ชำรุดหมู่ที่ 6,7,9,12,14 และขุดลอกรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 [ 18 ก.ย. 2561 14:14 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่2,3 [ 6 ก.ย. 2561 16:29 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า [ 6 ก.ย. 2561 16:27 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ส.ค. 2561 15:30 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5,8 จำนวน 2 สาย [ 14 ส.ค. 2561 10:39 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2,3 จำนวน 3 สาย [ 14 ส.ค. 2561 10:38 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการกั้นห้วยเหมืองนา-นานายท่อนแก้ว หมู่ที่ 1 [ 26 ก.ค. 2561 16:10 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า -นาม่วทุ่ง [ 11 ก.ค. 2561 17:52 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา หมู่ที่ 3 และโครงการเสริมผิวถนนดินสายโคกหินแฮ่-หนองบัว หมู่ที่ 1 [ 11 ก.ค. 2561 17:50 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองห้วยหอ หมู่ที 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 12:52 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองกุดยาง หมู่ที 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 12:41 ]
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองตาทิดโพ หมู่ที 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2561 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางบ้านนาม่วง-บ้านต้องน้อย และยกระดับถนน ปีงบประมาณ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์หรือการแพย์ จำนวน 2 รายการ [ 26 ก.พ. 2561 16:42 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 (ประจำปีงบประมาณ 2561) [ 14 ก.ย. 2561 08:48 ] 2
ประการรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3 สายบ้านนาม่วงทุ่ง-นาม่วงท่า [ 10 ก.ย. 2561 13:27 ] 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้องน้อย หมู่ที่ 2,3 [ 10 ก.ย. 2561 13:19 ] 1
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์หมายเลขทะเบียน นพ 80-6152 [ 3 ก.ย. 2561 09:44 ] 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดครงการปรับปรุงภูมิทัสน์ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 ส.ค. 2561 12:07 ] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จ้างตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา หมู่ที่ 3 และเสริมผิวถนนดินสายโคกหินแฮ่ - หนองบัวฮ้าง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2561 14:05 ] 15
สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ2561 (ประจำปีงบประมาณ2561) [ 10 ส.ค. 2561 10:18 ] 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 [ 25 ก.ค. 2561 08:49 ] 13
จ้างตัดถนนสายใหม่ สายหอปู่ตา หมู่ที่ ๓ และเสริมผิวถนนดินสายโคกหินแฮ่-หนองบัว หมู่ที่ ๑ [ 20 ก.ค. 2561 15:45 ] 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเสริมผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 และปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนาม่วงท่า-นาม่วงทุ่ง [ 20 ก.ค. 2561 14:33 ] 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 14:46 ] 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ค. 2561 14:29 ] 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 12 ก.ค. 2561 14:16 ] 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกอบรมทอเสื่อ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1ตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง One Home พม.นครพนม [ 12 ก.ค. 2561 14:10 ] 19
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบบูรณาการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง One Home พมในครพนม [ 12 ก.ค. 2561 13:59 ] 17
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
" bo="5">
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
" bo="5">
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
" bo="5">
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
197
18
00113
[8 ม.ค. 2561 08:45 ]   []
108
0
00111
[7 ม.ค. 2561 04:58 ]   []
107
0
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
153
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
176
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
190
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
313
3
00105
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [7 เม.ย. 2559 10:29 ]   [เดลส์เน็ท]
263
0
00099
290
0
00098
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที [4 ต.ค. 2558 11:52 ]   [เดลส์เน็ท]
306
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน