Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563] 18
การแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2563” ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 ม.ค. 2563] 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพปี2563 [ 16 ม.ค. 2563] 20
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนมกราคม - กันยายน 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ม.ค. 2563] 14
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ย. 2562] 30
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2562] 82
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ส.ค. 2562] 64
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562] 70
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562] 75
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 77
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา - นางผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 1 รายการ [ 25 มี.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ [ 25 มี.ค. 2563]
1
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สาย นาม่วงทุ่ง - ต้องน้อย [ 24 มี.ค. 2563]
4
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายโคกหินแฮ่ - หนองแซง [ 24 มี.ค. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกหินแฮ่ [ 17 มี.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 27 ก.พ. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์เตรียมสนาม วัสดุ อุปกรณืกีฬาสากล กีฬาพื้นบ้าน เวชภัณฑ์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ และถ้วยรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ [ 12 ก.พ. 2563]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน (กล้องวงจรปิด) [ 11 ก.พ. 2563]
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) จำนวน 19 รายการ [ 30 ม.ค. 2563]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ [ 29 ม.ค. 2563]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ กรอบรูป ขนาด 8.25x11.75 นิ้ว ตามโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ 23 ม.ค. 2563]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง [ 21 ม.ค. 2563]
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ [ 20 ม.ค. 2563]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกอบอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกฮอร์ ตามโครงการจัดงานประเพรีบุญข้าวหลามประจำปี 2562 [ 23 ธ.ค. 2562]
15
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายริมน้ำบัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ ๔ สายนานางเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563] 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายเสริม - นายพรศักดิ์ [ 3 เม.ย. 2563] 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563] 1
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 สายนายเสริม - พรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563] 3
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.ตำบลโคกหินแฮ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563] 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งมุ้งลวดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่หลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถางป่า ซ่อมแซมคล่องส่งน้ำ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ สายสำนักสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 05 มี.ค. 2563] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายประยูร - ต้องน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 04 มี.ค. 2563] 1
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์ เครื่องยายเสียง หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2563] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลางหมู่ที่ 1 - สะพานห้วยยางหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2563] 9
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ สายห้วยยางตอนกลาง หมู่ที่ 1 สะพานห้วยยาง หมู่ที่ 11 [ 18 ก.พ. 2563] 13
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 สายนายบุญเบา - นายพรภิรมณ์ [ 07 ก.พ. 2563] 10
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายนายประยูร - ต้องน้อย [ 07 ก.พ. 2563] 12
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
" bo="5">
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
" bo="5">
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 16:57 ]
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 16:54 ]
" bo="5">
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 มิ.ย. 2562 16:53 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00235
147
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
119
0
00166
173
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
1801
28
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
331
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
377
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
375
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
584
3
00105
424
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
482
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน