Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ย. 2562] 2
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ส.ค. 2562] 61
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ส.ค. 2562] 42
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562] 47
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562] 51
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 54
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 09:02 ] 59
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 09:00] 49
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 พ.ค. 2562 13:24 ] 53
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 70
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ สายนางพันผกา - นางผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ [ 28 ต.ค. 2562]
3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (งบประมาณปี๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
4
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562]
1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 01 ต.ค. 2562]
4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายในตำบลโคกหินแฮ่ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘,๙,๑๐ หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2562]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู่ที่ ๓ และนายปริญญา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ย. 2562]
13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ สายนาโดนใหม่-โคกสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562]
17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2562]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพาหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ก.ย. 2562]
21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562]
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562]
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ส.ค. 2562]
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ส.ค. 2562]
18
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562] 3
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับประกอบอาหารให้กับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ประจำเดือน ต.ค.๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562] 3
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ย. 2562] 12
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา วงค์กุล - นางผ่องใส [ 13 ก.ย. 2562] 12
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายนาโดนใหม่-โคกสาย [ 13 ก.ย. 2562] 14
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณสะพานห้วยยางไปหมู๋ที่ 3 และนายปริญญาหมู่ที่ 4 [ 13 ก.ย. 2562] 15
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยผักหนาม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2562] 12
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 30 ก.ค. 2562] 34
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 5 สายนางเหลาทอง-นายชัยณรงค์ [ 30 ก.ค. 2562] 25
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 13 สายข้างบ้านชนเผ่าผู้ไทย [ 30 ก.ค. 2562] 20
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 สายนายเวนิส - นายวิชัย [ 26 ก.ค. 2562] 18
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 สายโคกหินแฮ่ -นางพนมศิลป์ [ 26 ก.ค. 2562] 17
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 สายนายนิรัน-หนองคล้า [ 26 ก.ค. 2562] 19
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
" bo="5">
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
" bo="5">
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 16:57 ]
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 16:54 ]
" bo="5">
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 มิ.ย. 2562 16:53 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00235
109
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
76
0
00166
135
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
933
25
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
292
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
317
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
322
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
505
3
00105
380
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
430
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน