Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ข่าวกำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2563 จากกรมบัญชีกลาง [ 11 ก.ย. 2563] 5
การรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563] 12
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 17 ก.ค. 2563] 22
ประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอัตราพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 25 มิ.ย. 2563] 18
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ขอประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 มิ.ย. 2563] 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 23 มิ.ย. 2563] 19
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563] 31
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 16 มิ.ย. 2563] 22
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 16 มิ.ย. 2563] 32
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)) [ 8 มิ.ย. 2563] 48
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง และจัดสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและเครื่องดื่มตามโครงการประเพณีลอยกระทงลงเรือแข่ง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมเช่าเครื่องทำไฟฟ้า และเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค่าจ้างซ่อมแซมรถกระเช้า ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน นพ 80 -7744 [ 19 ต.ค. 2563]
1
ประกาศราคากลางปปช.จ้างเหมำบริกำรพำหนะรถตู้พร้อมคนขับเพื่อรับ-ส่งเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ จำนวน 4 คัน [ 01 ต.ค. 2563]
0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซุ้มประตูศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 10 [ 29 ก.ย. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.3 สายนายประพันธ์ - หนองเบ็ญ [ 25 ก.ย. 2563]
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนางอุทิศ - ชลประทาน [ 25 ก.ย. 2563]
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.8 สายข้างบ้านนางหนูเหลี่ยม [ 25 ก.ย. 2563]
3
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563] 13
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 [ 05 พ.ค.2563] 16
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 03 เม.ย.2563] 19
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 04 มี.ค.2563] 18
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 [ 03 ก.พ.2563] 16
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 03 ม.ค.2563] 13
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 11 ธ.ค.2562] 14
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 11 พ.ย.2562] 16
ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบปรปะมาณ พ.ศ.2563 [ 11 ต.ค. 2562] 22
สรุปรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ตุลาคม 2562] 15
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ สาธารณสุข 2535 [ 29 ก.ค. 2563]
" bo="5">
คู่มือมาตรฐานการจัดการเหตุรำคาญ [ 29 ก.ค. 2563]
ที่ นพ 0023.2/ว 16210 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2563]
" bo="5">
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
" bo="5">
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
" bo="5">
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
" bo="5">
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00235
176
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
146
0
00166
188
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
2260
34
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
361
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
407
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
405
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
626
3
00105
448
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
515
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด