Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ข้อมูลนาบัวโฮมสเตย์ บ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม [ 10 ก.ค. 2562] 9
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 2 ก.ค. 2562] 9
ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตำแหน่งพนักงานขับรถขยะ [ 28 มิ.ย. 2562 13:36 ] 11
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป (พนักงานขับรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 14-24 มิถุนายน 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 09:02 ] 15
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด [ 13 มิ.ย. 2562 09:00] 11
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมิถุนายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 31 พ.ค. 2562 13:24 ] 17
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 24
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 พ.ค. 2562 10:25 ] 33
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 03 เม.ย. 2562 09:27 ] 31
กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 04 มี.ค. 2562 11:30 ] 36
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา/ราคากลาง/ผู้ชนะการเสนอราคา
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกร์ตามโครงการสืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสืบสานงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษาประัจำปี 2562 [ 12 ก.ค. 2562]
0
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 9 ก.ค. 2562]
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม ผุ้เข้าร่วมสำหรับชุดการแสดงรำบวงสรวงพระญาศรีสีตตนาคราช ประจำปี 2562 [ 8 ก.ค. 2562 ]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2562 ]
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบเลี้ยงอาหารเที่ยง อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดอบรม สาธิต และแข่งขันกีฬาเกทบอลร่วมกับชมรมเกทบอล ปี2562 [ 3 ก.ค. 2562]
12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 มิ.ย. 2562 10:54 ]
14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 18:04 ]
12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพักคสล.หมู่ที่ ๙ สายนายสุรเวษฏ์-ห้วยหอบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:54 ]
8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายนา พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนายอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:53 ]
15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ ๙ สายนางอุดร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 13:51 ]
9
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายสุรเชษฏ์-ห้วยหอบ้าน [ 7 มิ.ย. 2562 15:02 ]
15
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนายอาทิตย์ [ 7 มิ.ย. 2562 14:59 ]
15
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 สายนางอุดร [ 7 มิ.ย. 2562 14:58 ]
11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 สายถนนใหญ่ - นายจันทร์ตอง แสนมิตร [ 7 มิ.ย. 2562 10:34 ]
23
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 สายนายประพันธ์-หนองเบ็ญ [ 02 ก.ค. 2562] 4
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 12 สายนายสนเทศ-นายทอนชัย [ 02 ก.ค. 2562] 5
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 สายนางสมคิด- ห้วยผักหนาม [ 24 มิ.ย. 2562 14:55 ] 6
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 4 มิ.ย. 2562 11:58 ] 37
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 6 พ.ค. 2562 10:57 ] 27
ประกาศราคากลางปปช.โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ หมู๋ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 [ 17 เม.ย. 2562 11:13 ] 29
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 11:25 ] 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 5 เม.ย. 2562 12:57 ] 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 4 มี.ค. 2562 14:56 ] 31
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 4 ก.พ. 2562 15:56 ] 46
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 4 ม.ค. 2562 11:55 ] 20
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 7 ธ.ค. 2561 14:55 ] 55
การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2561 11:14 ] 47
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562 ) [ 9 พ.ย. 2561 10:53 ] 47
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ย. 2561 15:27 ] 53
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้/ระเบียบ กฎหมาย
 
คู่มือ การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญ กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 4 ก.ค. 2562 13:55 ]
" bo="5">
พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 [ 4 ก.ค. 2562 13:39 ]
คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 2 ก.ค. 2562]
" bo="5">
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 09:22 ]
info สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
" bo="5">
สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:58 ]
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 มิ.ย. 2562 09:56 ]
" bo="5">
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 [ 10 มิ.ย. 2562 16:59 ]
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [ 10 มิ.ย. 2562 16:57 ]
" bo="5">
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 16:54 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00235
36
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
25
0
00166
72
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
434
25
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
228
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
255
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
258
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
426
3
00105
330
0
00099
ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ" 8-13 ก.พ.59 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร [10 ม.ค. 2559 09:43 ]   [โยธาไทย]
371
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน