Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 15
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 24
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 22
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 26
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 53
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 85
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 75
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 156
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 135
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 134
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางบ้านนาม่วง-บ้านต้องน้อย และยกระดับถนน ปีงบประมาณ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์หรือการแพย์ จำนวน 2 รายการ [ 26 ก.พ. 2561 16:42 ]
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,7,12,13,14,15 [ 2 ก.พ. 2561 12:18 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย- บ้านโคกหินแฮ่ [ 21 ส.ค. 2560 15:31 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 21 ส.ค. 2560 15:22 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายภิรมย์ - นางสุดใจ [ 21 ส.ค. 2560 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนายนัน - นายสุบัน [ 21 ส.ค. 2560 14:53 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีสวาสดี [ 21 ส.ค. 2560 14:31 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:37 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:28 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:16 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางเพ็ญจิตร (สะสม) [ 5 ก.ค. 2560 10:44 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 สายนายสมเด็จ-นายครรชิต (สะสม) [ 19 มิ.ย. 2560 11:55 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 13 สายนายชาญชัย-นายคำสิงห์ (ข้อบัญญัติ) [ 15 มิ.ย. 2560 12:01 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:45 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 15:57 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 15:48 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 15:30 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2561 15:20 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะขาวพับอเนกประสงค์ จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 14:21 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 14:08 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางบ้านนาม่วงท่า-บ้านต้องน้อยและยกระดับถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2561 13:34 ] 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (ปีงบประมาณ 2561) [ 12 มี.ค. 2561 14:37 ] 1
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (ปีงบประมาณ2561) [ 6 ก.พ. 2561 14:38 ] 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,12,13,14,15 [ 1 ก.พ. 2561 16:36 ] 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง [ 22 ม.ค. 2561 13:35 ] 16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาประจำปี 2561 [ 22 ม.ค. 2561 12:02 ] 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (ปีงบประมาณ2561) [ 5 ม.ค. 2561 09:05 ] 22
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤสจิกายน 2560 (ปีงบประมาณ 2561) [ 8 ธ.ค. 2560 09:46 ] 24
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ย. 2560 09:47 ] 31
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
" bo="5">
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
" bo="5">
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
" bo="5">
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
" bo="5">
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 [ 2 ส.ค. 2553 22:19 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
43
1
00113
[8 ม.ค. 2561 08:45 ]   []
36
0
00112
RHiJFkfsxBP [8 ม.ค. 2561 08:45 ]   [GRHIFUMsVtDUEzGEvNB]
40
0
00111
[7 ม.ค. 2561 04:58 ]   []
38
0
00110
ipSqcFWVthCMGaz [7 ม.ค. 2561 04:58 ]   [KGPnpTBMta]
39
0
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
69
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
102
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
109
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
215
3
00105
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [7 เม.ย. 2559 10:29 ]   [เดลส์เน็ท]
197
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน