Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 40
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 43
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 42
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 44
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 69
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 100
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 90
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 193
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 151
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 150
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางโครงการขยายไหล่ทางบ้านนาม่วง-บ้านต้องน้อย และยกระดับถนน ปีงบประมาณ 2561 [ 2 มี.ค. 2561 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศสาตร์หรือการแพย์ จำนวน 2 รายการ [ 26 ก.พ. 2561 16:42 ]
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวถนนลูกรัง จำนวน 7 หมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,5,7,12,13,14,15 [ 2 ก.พ. 2561 12:18 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายบ้านต้องน้อย- บ้านโคกหินแฮ่ [ 21 ส.ค. 2560 15:31 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.2 สายนายวิลัย - นายบุญมา [ 21 ส.ค. 2560 15:22 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 สายนายภิรมย์ - นางสุดใจ [ 21 ส.ค. 2560 15:09 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1สายนายนัน - นายสุบัน [ 21 ส.ค. 2560 14:53 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 สายนายจูม - นายสีสวาสดี [ 21 ส.ค. 2560 14:31 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:37 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:28 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:16 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางเพ็ญจิตร (สะสม) [ 5 ก.ค. 2560 10:44 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 สายนายสมเด็จ-นายครรชิต (สะสม) [ 19 มิ.ย. 2560 11:55 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 13 สายนายชาญชัย-นายคำสิงห์ (ข้อบัญญัติ) [ 15 มิ.ย. 2560 12:01 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:45 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์เครื่องกระจายเสียง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 16:16 ] 1
[ 18 พ.ค. 2561 16:14 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ๒ จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 16:04 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 15:45 ] 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2561 15:34 ] 3
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561) [ 10 พ.ค. 2561 09:32 ] 7
ประการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 7,10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 10:42 ] 8
ประการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 9,11 และ12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 10:37 ] 8
ประการผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 5,8,14 และ15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2561 10:30 ] 9
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาแต่งหน้า ทำผม นางสงกรานต์ และคนถือป้าย อบต.โครงการประเพณีสงกรานต์ 2561 [ 24 เม.ย. 2561 10:38 ] 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ตามโครงการประเพณีสงกรานต์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 10:20 ] 9
ประกาศราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 9,11 และ 12 [ 19 เม.ย. 2561 11:04 ] 11
ประกาศราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 7,10 [ 19 เม.ย. 2561 11:02 ] 10
ประกาศราคากลาง ปปช.โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 8,11 และวางท่อระบายน้ำข้ามห้วยเหมืองนา หมู่ที่ 9 [ 19 เม.ย. 2561 11:00 ] 10
ประกาศราคากลาง ปปช.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 5,8,14 และ 15 [ 19 เม.ย. 2561 10:47 ] 13
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
" bo="5">
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
" bo="5">
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
" bo="5">
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
" bo="5">
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 [ 2 ส.ค. 2553 22:19 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00115
[30 เม.ย. 2561 16:18 ]   []
9
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
111
12
00113
[8 ม.ค. 2561 08:45 ]   []
72
0
00112
RHiJFkfsxBP [8 ม.ค. 2561 08:45 ]   [GRHIFUMsVtDUEzGEvNB]
79
0
00111
[7 ม.ค. 2561 04:58 ]   []
74
0
00110
ipSqcFWVthCMGaz [7 ม.ค. 2561 04:58 ]   [KGPnpTBMta]
75
0
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
112
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
137
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
144
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
264
3
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน