Untitled Document
Untitled Document
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 15 พ.ค. 2562 15:44 ] 3
โปรแกรมการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ก.พ. 2562 13:59 ] 28
การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬากลางตำบลโคกหินแฮ่ [ 13 ก.พ. 2562 10:05 ] 33
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 พ.ย. 2561 12:30 ] 84
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 พ.ย. 2561 10:01 ] 245
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 29 ม.ค. 2561 10:03 ] 142
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ม.ค. 2561 15:14 ] 130
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีข้าวหลามใหญ่ ปิ้งไก่แซบ ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 [ 20 ธ.ค. 2560 10:01 ] 129
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2560 14:18 ] 156
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 159
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.11สายข้างวัดสระแก้ว [ 25 มี.ค. 2562 14:43 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 รวม 3 สาย [ 21 มี.ค. 2562 15:21 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู ม.13 สายนางเทศทานี - นางประวี [ 20 มี.ค. 2562 11:33 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายนายทรงมา-นางอุไร [ 19 มี.ค. 2562 14:06 ]
ประกาศรากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.13 สายนางเทศทานี - นางประวี [ 18 มี.ค. 2562 10:47 ]
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 10 สายนางพันผกา [ 15 มี.ค. 2562 14:45 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 5 สายนางพรรณี-นายสมใจ [ 14 มี.ค. 2562 10:59 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบาน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.1 สายนางจันยา - นายอุทิส - ชลประทาน [ 13 มี.ค. 2562 14:16 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคสล.ม.6 สายนายพลสนาม - นายชาตินาวี [ 13 มี.ค. 2562 14:06 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 7 รวม 3 สาย [ 13 มี.ค. 2562 09:55 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ม.9 [ 5 มี.ค. 2562 13:53 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 27 ก.พ. 2562 15:16 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการเสริมผิวถนน หมู่ที่ 3 และโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4,5 [ 25 ก.พ. 2562 14:35 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการปรับปรุงถนนสายใหม่ หมู่ที่ 4 สายนานางเดือน [ 28 ม.ค. 2562 15:19 ]
ประกาศราคากลางปปช.โครงการขุดลอกห้วยเตย หมู่ที่ 6 [ 28 ม.ค. 2562 15:18 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:08 ] 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:07 ] 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 15:06 ] 1
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 09:24 ] 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2562 10:13 ] 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2562 14:35 ] 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2562 10:21 ] 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ช่วยเหลือวาตภัย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2562 14:25 ] 7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2562 11:54 ] 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 เม.ย. 2562 17:24 ] 17
ประกาศราคากลางปปช.โครงการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ หมู๋ที่ 7 และ หมู่ที่ 10 [ 17 เม.ย. 2562 11:13 ] 16
ประกาศราคากลางปปช.โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2562 11:25 ] 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและซ่อมแซมรถบรรทุกของเหลว (รถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 11:29 ] 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2562 15:20 ] 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเก้าอี้ ชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2562 16:33 ] 10
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 14 มี.ค. 2561 09:40 ]
" bo="5">
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
" bo="5">
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
" bo="5">
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
" bo="5">
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00271
Hack forum DedicateT [17 พ.ค. 2562 07:51 ]   []
0
0
00270
โ็๋๎์เํํ๛้ ์เ้ํ๊๐เ๔๒ DedicateT [17 พ.ค. 2562 04:04 ]   []
0
0
00269
Best hack forum DedicateT [17 พ.ค. 2562 01:39 ]   []
0
0
00268
โ็๋๎์เํํ๛้ ๊๋ๅ๘ DedicateT [16 พ.ค. 2562 23:16 ]   []
0
0
00235
13
0
00234
จำหน่ายและติดตั้งหญ้าเทียมจัดสวน หญ้าเทียมสนามฟุตบอล แผ่นใยสังเคราะห์ ตะแกรงระบายน้ำ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นยางสนามแบตมินตัน พื้นยางสนามเด็กเล่น พื้นยางฟิตเนส [10 เม.ย. 2562 15:07 ]   [ดาวเหนือ]
12
0
00166
53
0
00114
สอนขายของออนไลน์ เรียนการขายสินค้าออนไลน์ [26 ม.ค. 2561 15:34 ]   [อุบลเทรนนิ่ง สาขานคร]
388
24
00109
สอบถามตำแหน่งว่างค่ะ [16 ส.ค. 2560 10:24 ]   [จิตตี้]
216
1
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
236
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน