Untitled Document
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
อบต.โคกหินแฮ่ ในนิตยสาร SBL Nakhonphanom ฉบับที่ 43/2016 [ 3 เม.ย. 2560 15:33 ] 7
แบบฟอร์มลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 60 [ 3 เม.ย. 2560 10:02 ] 31
โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชน ประจำปี 2560 [ 7 มี.ค. 2560 11:13 ] 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากอายุการใช้งาน [ 9 ม.ค. 2560 16:20 ] 78
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ (พนักงานขับรถยนต์) [ 21 ก.ย. 2559 14:06 ] 84
ข้อบัญญัติตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 14 ก.ย. 2559 13:47 ] 91
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 24 ส.ค. 2559 10:35 ] 118
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 09:27 ] 423
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.5) ประจำปี 2557-2560 [ 7 พ.ย. 2559 เวลา 09:37 น.] 468
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2559 ตำบลโคกหินแฮ่ [ 7 พ.ย. 2559 11:26 ] 333
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวประกาศ
 
 
ข่าวประกวดราคา
 ข่าวประกวดราคา
 
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:37 ]
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่11 สายวัดป่าศรีรัตนพุทธาราม (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:28 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:16 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 12 สายนางเพ็ญจิตร (สะสม) [ 5 ก.ค. 2560 10:44 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 1 สายนายสมเด็จ-นายครรชิต (สะสม) [ 19 มิ.ย. 2560 11:55 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 13 สายนายชาญชัย-นายคำสิงห์ (ข้อบัญญัติ) [ 15 มิ.ย. 2560 12:01 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:45 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 ภายในหมู่บ้าน (สะสม) [ 1 มิ.ย. 2560 15:34 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 9 สายนายประหยัด (ข้อบัญญัติ) [ 1 มิ.ย. 2560 15:24 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 11 สายนางพิมมหา (ข้อบัญญัติ) [ 1 มิ.ย. 2560 15:09 ]
ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 14 จำนวน 2 จุด (ข้อบัญญัติ) [ 1 มิ.ย. 2560 14:42 ]
ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 13 สายนายโกวิทย์ (ข้อบัญญัติ) [ 30 พ.ค. 2560 15:35 ]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกหินแฮ่ 2 [ 5 พ.ค. 2560 12:05 ]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 (สะสม) [ 20 เม.ย. 2560 10:37 ]
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (สะสม) [ 20 เม.ย. 2560 10:32 ]
 
 
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
หัวข้อข่าว
อ่าน
ประการราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสม.หมู่ที่ 9 สายนายมงคล (สะสม) [ 25 ก.ค. 2560 15:35 ] 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 [ 7 ก.ค. 2560 10:38 ] 7
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤษภาคม .ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 15:04 ] 10
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน พ.ศ.2560 [ 14 มิ.ย. 2560 14:58 ] 16
รายงานการปรับแผนการจัดหาพัสดุครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 [ 20 มี.ค. 2560 15:05 ] 26
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2560 [ 16 ก.พ. 2560 09:55 ] 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2559 [ 4 ม.ค. 2560 10:30 ] 40
ประชาสัมพันธ์การปรับแผนการจัดหาพัสดุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 24 พ.ย. 2559 11:23 ] 50
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 21 ต.ค. 2559 14:45 ] 58
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 19 ต.ค. 2559 11:54 ] 54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559) [ 4 ต.ค. 2559 15:13 ] 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559) [ 5 ก.ย. 2559 14:35 ] 57
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 [ 4 ส.ค. 2559 14:21 ] 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559) [ 6 ก.ค. 2559 11:06 ] 97
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559 [ 24 มิ.ย. 2559 11:20 ] 73
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 ข่าวทีน่าสนใจ/เรื่องน่ารู้
 
เทคนิคการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 5 ก.ค. 2560 12:58 ]
" bo="5">
ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ. 2559 [ 21 มี.ค. 2559 11:04 ]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 มิ.ย. 2557 10:17 ]
" bo="5">
ขั้นตอนบริหารงานบุคคลและจัดส่งเอกสารให้ ก.จังหวัด เกี่ยวกับ บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เปลี่ยนสายงาน [ 24 ส.ค. 2554 13:50 ]
กกต.จว.นครพนม ประกาศรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2554 14:30 ]
" bo="5">
"อภิสิทธิ์" หนุนเปิดช่องรับคนเก่งไม่มีวุฒิครู [ 23 ก.พ. 2554 20:34 ]
"ท้องถิ่น.....ไม่ควรเข้าสู่ระบบแท่ง" [ 7 ต.ค. 2553 10:27 ]
" bo="5">
ภาพกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาม่วงทุ่ง 25 กรกฎาคม 2553 [ 2 ส.ค. 2553 22:19 ]
 
 
 
กระดานข่าว
 กระดานข่าว
 
ตั้งกระทู้ใหม่ : คำถามใหม่วันนี้    : มีคนตอบคำถามในวันนี้

รหัส
หัวข้อคำถาม
อ่าน
ตอบ
00108
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [29 ก.ย. 2559 09:55 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
46
0
00107
เครื่องพิมพ์เช็ค,เครื่องใช้ในสำนักงาน [28 ก.ย. 2559 16:45 ]   [ประภาศิริ ยะคะเสม]
51
0
00106
เครื่องพิมพ์เช็ค [31 พ.ค. 2559 14:49 ]   [ชื่นกมล สนิทผล]
134
3
00105
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [7 เม.ย. 2559 10:29 ]   [เดลส์เน็ท]
125
0
00099
160
0
00098
โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลดปริมาณเอกสาร ดูผ่าน Tablet หรือ Mobile ได้ทันที [4 ต.ค. 2558 11:52 ]   [เดลส์เน็ท]
185
0
00092
264
0
00091
ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประทาน ” วันที่20-22 สิงหาคม 2557(3 วัน) ที่ขอนแก่น [29 ก.ค. 2557 15:34 ]   [yotathaicenter]
246
0
00090
246
0
00089
ขอเชิญสมัครอบรม “การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน)” วันที่ 18-22 สิงหาคม 2557(5 วัน) จ.มุกดาหาร [29 ก.ค. 2557 15:33 ]   [yotathaicenter]
276
0
ค้นหา/ดูทั้งหมด
 
 
Untitled Document
 ข่าวรับสมัครงาน