องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   

 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 

 

ข่าวประกาศ
 ข่าวประกาศ
 
ค้นหาข่าว 
รายงานผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564 [ 26 เม.ย. 2564]
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564]
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 พ.ย. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 29 ต.ค. 2563]
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563]
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2563]
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 16 ต.ค. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 23 มิ.ย. 2563]
รายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 พ.ค. 2563]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เรื่องพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีเด่น [ 16 เม.ษ. 2563]
สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 16 เม.ย. 2563]
การประกาศแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 18 ก.พ. 2563]
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 20 ม.ค. 2563]
พบข่าวทั้งหมด 85  ข่าว   หน้าทั้งหมด 3 หน้า 
หน้า
1 [2][3]>>
 
 
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.นายสันติ ศรียะไชย
นายก อบต.โคกหินแฮ่
สายตรงนายก อบต.
มือถือ. 0862385389
โทร. 042530831
ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

 
Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

การแสดงเจตจำนงสุจริต

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม