องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 1 คน
 
 
 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ค้นหาข่าว 
หัวข้อข่าว
อ่าน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ก.ค. 2565 ] 41
การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ [ 19 ก.ค. 2565 ] 21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ [ 1 ก.ค. 2565 ] 29
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ] 22
ประชาสัมพันธ์ หนังสือวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 29 มิ.ย. 2565 ] 22
มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดนครพนม 8 กรกฎาคม 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ] 33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อดำเนินการสรรหา และการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ] 23
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา [ 8 มิ.ย. 2565 ] 26
การพัฒนา ส่งเสริม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 29 เม.ย. 2565 ] 64
ครม. อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เดือนเมษายน - กันยายน 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ] 43
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 27 เม.ย. 2565 ] 53
แจ้งการเลื่อนการแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2565 [ 28 มี.ค. 2565 ] 54
ประชาสัมพันธ์ การจัดเวทีประชาคม การโอนทรัพย์สิน สาธารณูปโภค ระบบประปาหมู่บ้านโคกหินแฮ่ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 23 มี.ค. 2565 ] 39
ประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 23 มี.ค. 2565 ] 34
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเพื่อความสมานฉันท์ของคนในชุมชนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปี 2565 [ 18 มี.ค. 2565 ] 33
รายงานสรุปผลการประชุม งานสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ตอนที่3 - 5 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย [ 10 มี.ค. 2565 ] 36
ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย [ 24 ก.พ. 2565 ] 52
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง การสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ [ 23 ก.พ. 2565 ] 50
ประกาศกรมการข้าว เรื่องกำหนดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธ์พืชของกรมการข้าว [ 23 ก.พ. 2565 ] 37
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 23 ก.พ. 2565 ] 45
ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลโคกหินแฮ่ และการแต่งตั้งคณะกรรมการกีฬาระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 11 ก.พ. 2565 ] 38
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 29 พ.ย. 2564 ] 60
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565) [ 11 พ.ย. 2564 ] 91
หนังสือมอบอำนาจ การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 1 พ.ย. 2564 ] 86
หนังสือมอบอำนาจ ลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ต.ค. 2564 ] 81
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ] 92
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ] 123
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ต.ค. 2564 ] 65
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ย. 2564 ] 80
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ [ 19 ส.ค. 2564 ] 14
พบข่าวทั้งหมด 139 ข่าว   หน้าทั้งหมด 5หน้า 
หน้า
1 [2][3][4][5]>>
 
     
Untitled Document
อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่


ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link ที่น่าสนใจ

Untitled Document

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : Khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม