องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อบต.โคกหินแฮ่
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
กฎหมาย ระเบียบ คู่มือ
 
   
   
   
   
   
   
   

 
ศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น
 
   
   
   
   
   
   
 
 

 
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
 
Untitled Document
จำนวนผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 1 มกราคม 2550

มีผู้ใช้ Online : 0 คน
 
 


 

 
 
 

 

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558
   ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว :คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.2558
รายละเอียด :  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ.2558
--------------------------------------------

                  

                   ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  จึงจัดทำ “คู่มือสำหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อของรับบริการ  อันเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เปิดเผยขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนทราบ โดยสามารถตรวจดูได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่  อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม  และทางเว็บไซต์  www.khokhinhae.com  

                   คู่มือสำหรับประชาชน จำนวน 16 กระบวนงาน ดังนี้

                   1.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                   2.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                   3.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย

                   4.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย

                   5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย

                   6.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอย

                   7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                   8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                   9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

                   10.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

                   11.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

                   12.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

                   13.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   14.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

                   15.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                   16.การรับชำระภาษีป้าย

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่   21   กรกฎาคม  พ.ศ. 2558

                                                                             ( นายสันติ  ศรียะไชย )

                                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

 

<<<<รายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558>>>>

21 ก.ค. 2558 09:27
 
     

 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม