องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลโดยสังเขป
ข้อมูลทั่วไปของตำบลโดยสังเขป
 

 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ประวัติความเป็นมา
            ตำบลโคกหินแฮ่ ราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนผู้ไทยดั้งเดิม  อพยพมาจากประเทศลาว  เมืองวังอ่างคำ  ประมาณปี 2399  มาตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านปัจจุบัน  ห่างกัน 2 กิโลเมตร  เรียกว่า บ้านหนองหินแฮ่  ตามชื่อหนองน้ำ  ต่อมาเกิดโรคระบาด  ราษฎรล้มตายเป็นจำนวนมาก  จึงย้ายหมู่บ้านมาอยู่บริเวณป่าโคกหินแฮ่  เรียกว่า  บ้านหนองโคกหินแฮ่  ต่อมาเห็นว่าชื่อยาวเกินไป  จึงตัดหนองออก  เป็นบ้านโคกหินแฮ่  ตั้งแต่นั้นมา

2. สภาพทั่วไป
            2.1  ที่ตั้ง  ตำบลโคกหินแฮ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอเรณูนคร  ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2031 ห่างจากอำเภอเรณูนครประมาณ  6 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครพนม  ไปทางทิศใต้ ประมาณ  50  กิโลเมตร
            2.2  เนื้อที่  ตำบลโคกหินแฮ่  มีเนื้อที่โดยประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร  หรือ 27,500 ไร่


อาณาเขตทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลหนองฮี   อำเภอปลาปาก
อาณาเขตทิศใต้          ติดต่อกับ  ตำบลท่าลาดและตำบลเรณูใต้         
อาณาเขตทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลเรณู   อำเภอเรณูนคร
อาณาเขตทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลพระซอง   อำเภอนาแก


            2.3  ภูมิประเทศ   ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 150 เมตร จุดที่ต่ำที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 140 เมตร จุดที่สูงที่สุดอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 165 เมตร พื้นที่โดยมากจะเป็นทุ่งนา และมีป่าโคกสลับกัน มีหนองน้ำธรรมชาติและลำห้วยกระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ หนองหินแฮ่ หนองม่วง  หนองแซง  ห้วยยาง  ซึ่งเหมาะแก่การเกษตรกรรม 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

หมู่ที่

บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

โคกหินแฮ่

262

254

516

134

2

ต้องน้อย

145

141

286

88

3

นาม่วงทุ่ง

213

205

418

102

4

นาม่วงท่า

118

112

230

55

5

นาบัว

230

244

474

119

6

หนองกุง

306

303

609

149

7

นาโดนใหม่

432

452

884

225

8

หนองแซง

278

263

541

128

9

โคกหินแฮ่

284

277

561

175

10

เนินน้ำคำ

391

362

753

184

11

โคกอนามัย

207

227

434

129

12

โคกพัฒนา

193

193

386

102

13

นาบัว

293

277

570

135

14

นาบัว

122

126

248

56

15

ชลประทาน

114

122

236

76

รวม

3,588

3,558

7,146

1,857

ความหนาแน่นเฉลี่ย   162.40  คน/ตารางกิโลเมตร
*  ข้อมูล    จากสำนักทะเบียนอำเภอเรณูนคร

3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
1. สภาพทางเศรษฐกิจ
            1.1  อาชีพ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และปศุสัตว์ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ทำนา ทำสวน ทำไร่                       ประมาณ         2,882          คน
2. ข้าราชการ                                 ประมาณ            199           คน
3. รัฐวิสาหกิจ                                ประมาณ               20          คน
4. พนักงานบริษัท                            ประมาณ              25           คน
5. รับจ้างทั่วไป                               ประมาณ             227                    คน
6. ค้าขาย                                     ประมาณ             90                    คน
7. ธุรกิจส่วนตัว                               ประมาณ              27           คน 


            1.2  หน่วยงานธุรกิจในเขตตำบล

หน่วยธุรกิจ

จำนวน

โรงสีข้าว

17

ร้านค้า

67

ปั๊มหลอด

2

ปั๊มขนาดเล็ก

2

โรงข้าวปุ้น

1

อู่ซ่อมรถ เล็ก/ใหญ่

7

ร้านเสริมสวย

5

โกดังเก็บของเก่า

1

ร้านอินเตอร์เน็ต

3

รับซื้อของเก่า

2

ร้านอิเล็กทรอนิกส์

1


1.3  พืชเศรษฐกิจ  ได้แก่  ข้าว  ยาสูบ  ข้าวโพด  มะเขือเทศ
1.4  โรงฆ่าสัตว์  2 แห่ง  (หมู่ที่ 3  นาม่วงทุ่ง  และหมู่ที่ 6 หนองกุง)

4.  สภาพทางสังคม
          ข้อมูลสถานศึกษา  บุคลากรการศึกษา
ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2558

สถานที่ ผดด. /
ครู (คน)
บุคลากร
เด็ก
ใน
ศูนย
นักเรียนประถม (คน) ร.ร.
ขยาย
โอกาส
(คน)
รวมนร.
ทั้งสิ้น
คน อนุบาล ป.1-4 ป.5-6 (คน)

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โคกหินแฮ่

-

8

8

109

-

-

-

-

-

109

โคกหินแฮ่ 1

-

3

3

36

-

-

-

-

-

36

รวม

-

11

11

145

-

-

-

-

-

145

โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโคกหินแฮ่

10

15

25

-

33

70

43

146

73

219

บ้านนาโดนใหม่

5

8

13

-

20

55

32

107

-

107

บ้านนาม่วง

4

4

8

-

10

24

15

49

-

49

บ้านหนองแซง

5

2

7

-

9

24

21

54

-

54

บ้านนาบัว

4

7

11

-

24

48

35

107

-

107

บ้านหนองกุง

5

2

7

-

12

24

11

47

-

47

รวม

33

38

71

-

108

245

157

510

73

583

 

4.  ด้านสาธารณสุข    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล     2   แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่ มีบุคลากร 9 ราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ

หมู่ที่ 1  บ้านโคกหินแฮ่
หมู่ที่ 2  บ้านต้องน้อย
หมู่ที่ 7  บ้านนาโดนใหม่
หมู่ที่ 8  บ้านหนองแซง
หมู่ที่ 9  บ้านโคกหินแฮ่
หมู่ที่ 10 บ้านเนินน้ำคำ
หมู่ที่ 11 บ้านโคกอนามัย
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา
หมู่ที่ 15 บ้านชลประทาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว  มีบุคลากร  6  ราย พื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน ดังนี้ คือ

หมู่ที่ 3  บ้านนาม่วงทุ่ง   
หมู่ที่ 4  บ้านนาม่วงท่า  
หมู่ที่ 5  บ้านนาบัว      
หมู่ที่ 6  บ้านหนองกุง    
หมู่ที่ 13 บ้านนาบัว      
หมู่ที่ 14 บ้านนาบัว

       5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจภูธรตำบล 1  แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโดน  อัตรากำลังพลรวม  19  นาย  รับผิดชอบ  3  ตำบล  คือ

1. ตำบลโคกหินแฮ่      จำนวน    15     หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าลาด          จำนวน      8     หมู่บ้าน
3. ตำบลนาขาม          จำนวน      9     หมู่บ้าน


              6.สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด  8  แห่ง (บ้านนาม่วงทุ่ง, ต้องน้อย, นาบัวหมู่ที่ 5, บ้านหนองกุง,บ้านนาโดนใหม่, บ้านหนองแซง  , บ้านเนินน้ำคำ  ,โคกหินแฮ่)   สำนักสงฆ์  3 แห่ง  (บ้านนาม่วงท่า , บ้านโคกอนามัย ,  บ้านชลประทาน)

 

              7.โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  

ถนน ถนนคอนกรีต    จำนวน   68   เส้น   ระยะทาง   22,691.60    เมตร  ถนนลาดยาง     จำนวน     3   เส้น   ระยะทาง         4,732     เมตร  ถนนลูกรัง        จำนวน    84  เส้น   ระยะทาง   54,556.90    เมตร

ซึ่งใช้สัญจรไปมาได้ทุกฤดูกาล
*ข้อมูลสำรวจจากกองช่าง 

สะพาน

          -  สะพานคอนกรีต  3  แห่ง  (หมู่ที่  4  บ้านนาม่วงท่า-บ้านสองคอน, หมู่ที่  9  ห้วยเหมืองนา  และหมู่ที่ 11 ห้วยยาง)

แหล่งน้ำธรรมชาติและที่สร้างขึ้น บ่อน้ำตื้น                                                151    แห่ง บ่อบาดาล บ่อตอก บ่อเจาะ                  915    แห่ง สระ     (100 ตร.ว.ขึ้นไป)                   455    แห่ง ห้วย                                           16     แห่ง หนอง บึง                                      30     แห่ง คลองส่งน้ำ                                       3     แห่ง ฝายกั้นน้ำ                                         17           แห่ง การโทรคมนาคม ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   -   แห่ง หอกระจายข่าว มีครบทั้ง 15 หมู่บ้าน  การกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ คิดเป็น ร้อยละ  100 %  ของพื้นที่ การไฟฟ้า   มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 1,857  ครัวเรือน (ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด)  ไฟฟ้าแสงสว่าง    466  จุด  ครบทุกหมู่บ้าน การประปา   มีประปาใช้  15  หมู่บ้าน   (ประมาณ  1,857 ครัวเรือน) ปริมาณใช้น้ำประปา  ประมาณ  9,000  ลบ.ม./วัน หมู่บ้าน ดำเนินกิจการประปาเอง   8  แห่ง    อบต.ดำเนินการ 1 แห่ง (หมู่ที่ 2 บ้านต้องน้อย) 

8.ข้อมูลอื่น ๆ


มวลชนจัดตั้ง
-  ลูกเสือชาวบ้าน                                             
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน                                                
-  คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการในระดับตำบล     
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล                                 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน                               
-  คณะกรรมการเยาวชนตำบล                                               
-  อาสาพัฒนาชุมชน                         
กองทุน/ชมรม/กลุ่มจัดตั้ง
-  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโคกหินแฮ่  ประธานกองทุน  นายสันติ  ศรียะไชย
- กองทุนสวัสดิการชุมชนวันละ 1 บาท  ตำบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  1,012  คน  ประธานกองทุน นายสกลมา  ราชสินธ์
-  ศูนย์  3  วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว  ประธานศูนย์  นายสันติ  ศรียะไชย
-  หมู่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัว  บ้านเนินน้ำคำ
-  กลุ่มขนมจีนน้ำนัว  หมู่ที่  10  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางคำมั่น  ไชโย
-  กลุ่มขนมอบกรอบ  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางจันทิมา  สอนวงค์
-  กลุ่มทอผ้าตำบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  100  คน  ประธานกลุ่ม  นางรักษา  อุ่นลุม
-  กลุ่มทอผ้าเทป  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นางทองสวย  เหง้าสุวรรณ
-  กลุ่มเย็บด้วยจักร  ปักด้วยมือ  สมาชิก  25  คน  ประธานกลุ่ม  นางรักษา  อุ่นลุม
-  กลุ่มถักไหมพรม  สมาชิก  25  คน  ประธานกลุ่ม  นางขันทอง  ขอดเมชัย
-  กลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นายสุทิน  โลสันตา
-  กลุ่มเลี้ยงโคเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลโคกหินแฮ่  ประธานกลุ่ม  นายอุทิศ  สำรองพัน
-  กลุ่มหมูหลุม  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นายมนตรี  เสนารัตน์
-  กลุ่มพานบายศรี  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นางคำเชิญ  แมลงทับ
-  กลุ่มผู้พิการ  สมาชิก  60  คน  ประธานกลุ่ม  นายไชยสิทธิ์  จิตมาตย์
-  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพตำบลโคกหินแฮ่  สมาชิก  28  คน  ประธานกลุ่ม  นายสุรสิทธิ์  บัวชุม 
-  กลุ่มเกษตรกร  15  หมู่บ้าน  ประธานกลุ่ม  ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน
-  กลุ่มเลี้ยงโค  หมู่ที่  2  ประธานกลุ่ม  นายหนูจันทร์  ต้องสว่าง
-  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ที่  1  สมาชิก  60  คน  ประธานกลุ่ม  นางสวาทจิต อุ่นลุม
-  กลุ่มอาชีพทอผ้า  หมู่ที่  12  สมาชิก  45  คน  ประธานกลุ่ม  นางวิจิตร  ศรีเจริญ
-  กลุ่มทอผ้า  หมู่ที่  11  สมาชิก  40  คน  ประธานกลุ่ม  นางจันทะบูรณ์  บัวชุม
-  กลุ่มเลี้ยงปลา  (ผู้พิการ)  สมาชิก  20  คน  ประธานกลุ่ม  นายแสงชัย  ทินโน
-  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง  (แบ่งเป็นคุ้มๆละ  8  หลังคาเรือน)
-  กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง  หมู่ที่  10  สมาชิก  30  คน  ประธานกลุ่ม  นางคำมั่น  ไชโย

 
 
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
บทความ
 
   
 
การจดทะเบียนพาณิชย์
 
   
 
 
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม