องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

สอบถาม

 
 
 
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 

 

Untitled Document
  บุคลากรกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
 

 
 
  นางมลินี เพชรมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
     
 
 

 
 
  นางจริยา นิตะโคตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
     
 

 
 
 

 

นางสาวทัศนีย์ สุขรี
ครูผู้ดูแลเด็ก

  นางไพรวัลย์ ยงยันต
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 

 
นางขวัญเทวา ลุมวงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางพัชราภรณ์ ราชสินธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 

 
นางดวงจันทร์ แก้วมาลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
  นางจุฑาทิพย์ จิตมาตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 

 
นางสาวจอมขวัญ ขอดเมชัย
ผู้ดูแลเด็ก
  นางสาวอัจฉรา อุ่นลุม
ผู้ดูแลเด็ก
     
 

 
 
 

 
นางถวิล เหลื่อมเภา
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางสาวกัลยารัตน์ เจ็กมาก
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก

 
 

 
 
  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก  
 
     
Untitled Document
IIT-ITA 2567

อบต.โคกหินแฮ่

นายก อบต.


นายภักดี สุขรี
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกหินแฮ่

ร้องทุกข์กับนายกคลิกที่นี่

Link

Untitled Document

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

 
E-service
 
   
   
   
   
   
   
 
สถิติการให้บริการ
 
   
   
 
สำรวจความพึงพอใจ
 
   
   
 
 
บทความ
 
   
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
เลขที่ 87 หมู่ 3 ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-4253-0831 Email : saraban@khokhinhae.com
khokhinhae@gmail.com
Facebook : อบต.โคกหินแฮ่ จังหวัดนครพนม